Banner
Banner đại hội đảng PC
Banner đại hội đảng điện thoại

NỘI TIẾT

NỘI TIẾT

VII. NỘI TIẾT          
(Kèm theo Quyết định số 479/QĐ-SYT ngày  8/7/2014 của Sở Y tế
               
TT 42 TT 43 DANH MỤC KỸ THUẬT PHÂN TUYẾN KỸ THUẬT Danh mục
đủ điều kiện
0 1 2 3  
      A B C D  
    1. Kỹ thuật chung           
1 1 Phẫu thuật tuyến nội tiết có sinh thiết tức thì   x x     x
2 3 Dẫn lưu áp xe tuyến giáp x x x   x
3 4 Cắt u tuyến yên x       x
4 5 Cắt u tuyến tùng x       x
5 6 Cắt bán phần 2 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp đơn thuần không có nhân x x     x
6 7 Cắt bán phần 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân x x     x
7 8 Cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân x x     x
8 9 Cắt bán phần 1 thuỳ tuyến giáp và lấy nhân thùy còn lại trong bướu giáp nhân x x     x
9 10 Cắt 1 thuỳ tuyến giáp và lấy nhân thùy còn lại trong bướu  giáp nhân x x     x
10 11 Cắt bán phần 2 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân x x     x
11 12 Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân x x     x
12 13 Cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân độc x x     x
13 14 Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân độc x x     x
14 15 Cắt gần toàn bộ tuyến giáp trong Basedow x x     x
15 16 Cắt 1 thuỳ tuyến giáp và cắt bán phần thùy còn lại trong Basedow x x     x
16 17 Cắt toàn bộ tuyến giáp trong Basedow x x     x
17 18 Cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong ung thư tuyến giáp x x     x
18 19 Cắt toàn bộ tuyến giáp trong ung thư tuyến giáp x x     x
19 20 Cắt 1 thuỳ tuyến giáp kèm nạo vét hạch 1 bên trong ung thư tuyến giáp x x     x
20 21 Cắt toàn bộ tuyến giáp kèm nạo vét hạch 1 bên trong ung thư tuyến giáp x x     x
21 22 Cắt toàn bộ tuyến giáp kèm nạo vét hạch 2 bên trong ung thư tuyến giáp  x x     x
22 23 Nạo vét hạch cổ trong ung thư tuyến giáp đã phẫu thuật x x     x
23 24 Cắt 1 thuỳ tuyến giáp lấy bướu thòng trong bướu giáp thòng x x     x
24 25 Cắt 1 thuỳ tuyến giáp lấy bướu thòng và cắt bán phần thùy còn lại trong bướu giáp thòng x x     x
25 26 Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp thòng x x     x
26 27 Cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp khồng lồ x x     x
27 28 Cắt 1 thuỳ tuyến giáp và cắt bán phần thùy còn lại trong bướu giáp khổng lồ x x     x
28 29 Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp khổng lồ x x     x
29 30 Phẫu thuật cầm máu lại sau mổ tuyến giáp x x     x
30 31 Cắt tuyến cận giáp trong cường tuyến cận giáp nguyên phát do quá sản tuyến hoặc u tuyến hoặc ung thư tuyến cận giáp x x     x
31 33 Cắt tuyến ức trong quá sản hoặc u tuyến ức x x     x
32 34 Cắt bỏ tuyến thượng thận 1 bên x x     x
33 35 Cắt bỏ tuyến thượng thận 2 bên x       x
34 36 Cắt u tuyến thượng thận 1 bên x x     x
35 37 Cắt u tuyến thượng thận 2 bên x       x
    2. Phẫu thuật mở các tuyến nội tiết bằng dao siêu âm          
36 38 Cắt bán phần 2 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp đơn thuần không có nhân bằng dao siêu âm x x     x
37 39 Cắt bán phần 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân bằng dao siêu âm x x     x
38 40 Cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân bằng dao siêu âm x x     x
39 41 Cắt bán phần 1 thuỳ tuyến giáp và lấy nhân thùy còn lại trong bướu giáp nhân bằng dao siêu âm x x     x
40 42 Cắt 1 thuỳ tuyến giáp và lấy nhân thùy còn lại trong bướu giáp nhân bằng dao siêu âm x x     x
41 43 Cắt bán phần 2 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân bằng dao siêu âm  x x     x
42 44 Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân bằng dao siêu âm x x     x
43 45 Cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân độc bằng dao siêu âm x x     x
44 46 Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân độc bằng dao siêu âm x x     x
45 47 Cắt gần toàn bộ tuyến giáp trong Basedow bằng dao siêu âm x x     x
46 48 Cắt 1 thuỳ tuyến giáp và cắt bán phần thùy còn lại trong Basedow bằng dao siêu âm x x     x
47 49 Cắt toàn bộ tuyến giáp trong Basedow bằng dao siêu âm x x     x
48 50 Cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong ung thư tuyến giáp bằng dao siêu âm x x     x
49 51 Cắt toàn bộ tuyến giáp trong ung thư tuyến giáp bằng dao siêu âm  x x     x
50 52 Cắt 1 thuỳ tuyến giáp kèm nạo vét hạch 1 bên trong ung thư tuyến giáp bằng dao siêu âm x x     x
51 53 Cắt toàn bộ tuyến giáp kèm nạo vét hạch 1 bên trong ung thư tuyến giáp bằng dao siêu âm x x     x
52 54 Cắt toàn bộ tuyến giáp kèm nạo vét hạch 2 bên trong ung thư tuyến giáp bằng dao siêu âm x x     x
53 55 Nạo vét hạch cổ trong ung thư tuyến giáp đã phẫu thuật bằng dao siêu âm x x     x
54 56 Cắt 1 thuỳ tuyến giáp lấy bướu thòng trong bướu giáp thòng bằng dao siêu âm x x     x
55 57 Cắt 1 thuỳ tuyến giáp lấy bướu thòng và cắt bán phần thùy còn lại trong bướu giáp thòng bằng dao siêu âm   x x     x
56 58 Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp thòng bằng dao siêu âm   x x     x
57 59 Cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp khồng lồ bằng dao siêu âm x x     x
58 60 Cắt 1 thuỳ tuyến giáp và cắt bán phần thùy còn lại trong bướu giáp khổng lồ bằng dao siêu âm x x     x
59 61 Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp khổng lồ bằng dao siêu âm  x x     x
60 62 Cắt tuyến cận giáp trong cường tuyến cận giáp nguyên phát do quá sản tuyến hoặc u tuyến hoặc ung thư tuyến cận giáp bằng dao siêu âm x x     x
61 63 Cắt tuyến cận giáp trong quá sản thứ phát sau suy thận mãn tính bằng dao siêu âm x       x
62 64 Cắt tuyến ức trong quá sản hoặc u tuyến ức bằng dao siêu âm x x     x
63 65 Cắt bỏ tuyến thượng thận 1 bên bằng dao siêu âm x x     x
64 66 Cắt bỏ tuyến thượng thận 2 bên bằng dao siêu âm x       x
65 67 Cắt u tuyến thượng thận 1 bên bằng dao siêu âm x x     x
66 68 Cắt u tuyến thượng thận 2 bên bằng dao siêu âm x       x
    3. Phẫu thuật mở các tuyến nội tiết bằng dao Ligasure          
67 69 Cắt bán phần 2 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp đơn thuần không có nhân bằng dao ligasure x x     x
68 70 Cắt bán phần 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân bằng dao ligasure x x     x
69 71 Cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân bằng dao ligasure x x     x
70 72 Cắt bán phần 1 thuỳ tuyến giáp và lấy nhân thùy còn lại trong bướu  giáp nhân bằng dao ligasure x x     x
71 73 Cắt 1 thuỳ tuyến giáp và lấy nhân thùy còn lại trong bướu giáp nhân bằng dao ligasure x x     x
72 74 Cắt bán phần 2 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân bằng dao ligasure  x x     x
73 75 Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân bằng dao ligasure x x     x
74 76 Cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân độc bằng dao ligasure x x     x
75 77 Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân độc bằng dao ligasure x x     x
76 78 Cắt gần toàn bộ tuyến giáp trong Basedow bằng dao ligasure x x     x
77 79 Cắt 1 thuỳ tuyến giáp và cắt bán phần thùy còn lại trong Basedow bằng dao ligasure x x     x
78 80 Cắt toàn bộ tuyến giáp trong Basedow bằng dao ligasure x x     x
79 81 Cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong ung thư tuyến giáp bằng dao ligasure  x x     x
80 82 Cắt toàn bộ tuyến giáp trong ung thư tuyến giáp bằng dao ligasure x x     x
81 83 Cắt 1 thuỳ tuyến giáp kèm nạo vét hạch 1 bên trong ung thư tuyến giáp bằng dao ligasure x x     x
82 84 Cắt toàn bộ tuyến giáp kèm nạo vét hạch 1 bên trong ung thư tuyến giáp bằng dao ligasure x x     x
83 85 Cắt toàn bộ tuyến giáp kèm nạo vét hạch 2 bên trong ung thư tuyến giáp bằng dao ligasure x x     x
84 86 Nạo vét hạch cổ trong ung thư tuyến giáp đã phẫu thuật bằng dao ligasure  x x     x
85 87 Cắt 1 thuỳ tuyến giáp lấy bướu thòng trong bướu giáp thòng bằng dao ligasure   x x     x
86 88 Cắt 1 thuỳ tuyến giáp lấy bướu thòng và cắt bán phần thùy còn lại trong bướu giáp thòng bằng dao ligasure  x x     x
87 89 Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp thòng bằng dao ligasure  x x     x
88 90 Cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp khồng lồ bằng dao ligasure  x x     x
89 91 Cắt 1 thuỳ tuyến giáp và cắt bán phần thùy còn lại trong bướu giáp khổng lồ bằng dao ligasure  x x     x
90 92 Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp khổng lồ bằng dao ligasure  x x     x
91 93 Cắt tuyến cận giáp trong cường tuyến cận giáp nguyên phát do quá sản tuyến hoặc u tuyến hoặc ung thư tuyến cận giáp bằng dao ligasure x x     x
92 94 Cắt tuyến cận giáp trong quá sản thứ phát sau suy thận mãn tính bằng dao ligasure x       x
93 95 Cắt tuyến ức trong quá sản hoặc u tuyến ức bằng dao ligasure x x     x
94 96 Cắt bỏ tuyến thượng thận 1 bên bằng dao ligasure x x     x
95 97 Cắt bỏ tuyến thượng thận 2 bên bằng dao ligasure x       x
96 98 Cắt u tuyến thượng thận 1 bên bằng dao ligasure x x     x
97 99 Cắt u tuyến thượng thận 2 bên bằng dao ligasure x       x
    4. Phẫu thuật mở các tuyến nội tiết bằng dao lưỡng cực          
98 100 Cắt bán phần 2 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp đơn thuần không có nhân bằng dao lưỡng cực x x     x
99 101 Cắt bán phần 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân bằng dao lưỡng cực  x x     x
100 102 Cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân bằng dao lưỡng cực x x     x
101 103 Cắt bán phần 1 thuỳ tuyến giáp và lấy nhân thùy còn lại trong bướu  giáp nhân bằng dao lưỡng cực x x     x
102 104 Cắt 1 thuỳ tuyến giáp và lấy nhân thùy còn lại trong bướu giáp nhân bằng dao lưỡng cực x x     x
103 105 Cắt bán phần 2 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân bằng dao lưỡng cực x x     x
104 106 Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân bằng dao lưỡng cực x x     x
105 107 Cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân độc bằng dao lưỡng cực x x     x
106 108 Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân độc bằng dao lưỡng cực  x x     x
107 109 Cắt gần toàn bộ tuyến giáp trong Basedow bằng dao lưỡng cực x x     x
108 110 Cắt 1 thuỳ tuyến giáp và cắt bán phần thùy còn lại trong Basedow bằng dao lưỡng cực x x     x
109 111 Cắt toàn bộ tuyến giáp trong Basedow bằng dao lưỡng cực x x     x
110 112 Cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong ung thư tuyến giáp bằng dao lưỡng cực x x     x
111 113 Cắt toàn bộ tuyến giáp trong ung thư tuyến giáp bằng dao lưỡng cực x x     x
112 114 Cắt 1 thuỳ tuyến giáp kèm nạo vét hạch 1 bên trong ung thư tuyến giáp bằng dao lưỡng cực x x     x
113 115 Cắt toàn bộ tuyến giáp kèm nạo vét hạch 1 bên trong ung thư tuyến giáp bằng dao lưỡng cực  x x     x
114 116 Cắt toàn bộ tuyến giáp kèm nạo vét hạch 2 bên trong ung thư tuyến giáp bằng dao lưỡng cực x x     x
115 117 Nạo vét hạch cổ trong ung thư tuyến giáp đã phẫu thuật bằng dao lưỡng cực x x     x
116 118 Cắt 1 thuỳ tuyến giáp lấy bướu thòng trong bướu giáp thòng bằng dao lưỡng cực   x x     x
117 119 Cắt 1 thuỳ tuyến giáp lấy bướu thòng và cắt bán phần thùy còn lại trong bướu giáp thòng bằng dao lưỡng cực  x x     x
118 120 Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp thòng bằng dao lưỡng cực  x x     x
119 121 Cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp khồng lồ bằng dao lưỡng cực  x x     x
120 122 Cắt 1 thuỳ tuyến giáp và cắt bán phần thùy còn lại trong bướu giáp khổng lồ bằng dao lưỡng cực x x     x
121 123 Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp khổng lồ bằng dao lưỡng cực x x     x
122 124 Cắt tuyến cận giáp trong cường tuyến cận giáp nguyên phát do quá sản tuyến hoặc u tuyến hoặc ung thư tuyến cận giáp bằng dao lưỡng cực x x     x
123 126 Cắt tuyến ức trong quá sản hoặc u tuyến ức bằng dao lưỡng cực x x     x
124 127 Cắt bỏ tuyến thượng thận 1 bên bằng dao lưỡng cực x x     x
125 128 Cắt bỏ tuyến thượng thận 2 bên bằng dao lưỡng cực x       x
126 129 Cắt u tuyến thượng thận 1 bên bằng dao lưỡng cực x x     x
127 130 Cắt u tuyến thượng thận 2 bên bằng dao lưỡng cực x       x
    5. Phẫu thuật nội soi (PTNS) các tuyến nội tiết bằng dao siêu âm          
128 131 PTNS cắt bán phần 2 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp đơn thuần  không có nhân bằng dao siêu âm x x     x
129 132 PTNS cắt bán phần 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân bằng dao siêu âm  x x     x
130 133 PTNS cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân bằng dao siêu âm x x     x
131 134 PTNS cắt bán phần 1 thuỳ tuyến giáp và lấy nhân thùy còn lại trong bướu  giáp nhân bằng dao siêu âm x x     x
132 135 PTNS cắt 1 thuỳ tuyến giáp và  lấy nhân thùy còn lại trong bướu giáp nhân bằng dao siêu âm  x x     x
133 136 PTNS cắt bán phần 2 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân bằng dao siêu âm x x     x
134 137 PTNS cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân bằng dao siêu âm x x     x
135 138 PTNS cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân độc bằng dao siêu âm x x     x
136 139 PTNS cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân độc bằng dao siêu âm x x     x
137 140 PTNS cắt gần toàn bộ tuyến giáp trong Basedow bằng dao siêu âm x       x
138 142 PTNS cắt toàn bộ tuyến giáp trong Basedow bằng dao siêu âm x       x
139 143 PTNS cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong ung thư tuyến giáp bằng dao siêu âm  x x     x
140 144 PTNS cắt toàn bộ tuyến giáp trong ung thư tuyến giáp bằng dao siêu âm x       x
141 145 PTNS cắt 1 thuỳ tuyến giáp kèm nạo vét hạch 1 bên trong ung thư tuyến giáp bằng dao siêu âm  x       x
142 146 PTNS cắt toàn bộ tuyến giáp kèm nạo vét hạch 1 bên trong  ung thư tuyến giáp bằng dao siêu âm x       x
143 147 PTNS cắt toàn bộ tuyến giáp kèm nạo vét hạch 2 bên trong ung thư tuyến giáp bằng dao siêu âm x       x
144 148 PTNS nạo vét hạch cổ trong ung thư tuyến giáp đã phẫu thuật bằng dao siêu âm  x       x
145 149 Cắt 1 thuỳ tuyến giáp lấy bướu thòng trong bướu giáp thòng có nội soi hỗ trợ bằng dao siêu âm  x       x
146 150 Cắt 1 thuỳ tuyến giáp lấy bướu thòng và cắt bán phần thùy còn lại trong bướu giáp thòng  có nội soi hỗ trợ bằng dao siêu âm x       x
147 151 Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp thòng có nội soi hỗ trợ bằng dao siêu âm x       x
148 152 PTNS cắt tuyến cận giáp trong cường tuyến cận giáp nguyên phát do quá sản tuyến hoặc u tuyến hoặc ung thư tuyến cận giáp bằng dao siêu âm x       x
149 155 PTNS cắt bỏ tuyến thượng thận 1 bên bằng dao siêu âm x x     x
150 157 PTNS cắt u tuyến thượng thận 1 bên bằng dao siêu âm x x     x
151 159 PTNS đốt hạch giao cảm vùng ngực bằng dao siêu âm x x     x
    6. Phẫu thuật nội soi các tuyến nội tiết bằng dao Ligasure          
152 160 PTNS cắt bán phần 2 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp đơn thuần  không có nhân bằng dao ligasure x x     x
153 161 PTNS cắt bán phần 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân bằng dao ligasure x x     x
154 162 PTNS cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân bằng dao ligasure x x     x
155 163 PTNS cắt bán phần 1 thuỳ tuyến giáp và lấy nhân thùy còn lại trong bướu  giáp nhân bằng dao ligasure x x     x
156 164 PTNS cắt 1 thuỳ tuyến giáp và  lấy nhân thùy còn lại trong bướu giáp nhân bằng dao ligasure x x     x
157 165 PTNS cắt bán phần 2 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân bằng dao ligasure x x     x
158 166 PTNS cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân bằng dao ligasure x x     x
159 167 PTNS cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân độc bằng dao ligasure x x     x
160 168 PTNS cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân độc bằng dao ligasure  x x     x
161 169 PTNS cắt gần toàn bộ tuyến giáp trong Basedow bằng dao ligasure x       x
162 170 PTNS cắt 1 thuỳ tuyến giáp và cắt bán phần thùy còn lại trong Basedow bằng dao ligasure x       x
163 171 PTNS cắt toàn bộ tuyến giáp trong Basedow bằng dao ligasure x       x
164 172 PTNS cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong ung thư tuyến giáp bằng dao ligasure x x     x
165 173 PTNS cắt toàn bộ tuyến giáp trong ung thư tuyến giáp bằng dao ligasure x       x
166 174 PTNS cắt 1 thuỳ tuyến giáp kèm nạo vét hạch 1 bên trong ung thư tuyến giáp bằng dao ligasure x       x
167 175 PTNS cắt toàn bộ tuyến giáp kèm nạo vét hạch 1 bên trong  ung thư tuyến giáp bằng dao ligasure x       x
168 176 PTNS cắt toàn bộ tuyến giáp kèm nạo vét hạch 2 bên trong ung thư tuyến giáp bằng dao ligasure x       x
169 177 PTNS nạo vét hạch cổ trong ung thư tuyến giáp đã phẫu thuật bằng dao ligasure x       x
170 178 Cắt 1 thuỳ tuyến giáp lấy bướu thòng trong bướu giáp thòng có nội soi hỗ trợbằng dao ligasure x       x
171 179 Cắt 1 thuỳ tuyến giáp lấy bướu thòng và cắt bán phần thùy còn lại trong bướu giáp thòng  có nội soi hỗ trợ bằng dao ligasure x       x
172 180 Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp thòng có nội soi hỗ trợ bằng dao ligasure x       x
173 181 PTNS cắt tuyến cận giáp trong cường tuyến cận giáp nguyên phát do quá sản tuyến hoặc u tuyến hoặc ung thư tuyến cận giáp bằng dao ligasure x       x
174 182 PTNS cắt tuyến cận giáp trong quá sản thứ phát sau suy thận mãn tính bằng dao ligasure x       x
175 183 PTNS cắt tuyến ức trong quá sản hoặc u tuyến ức bằng dao ligasure x       x
176 184 PTNS cắt bỏ tuyến thượng thận 1 bên bằng dao ligasure x x     x
177 185 PTNS cắt bỏ tuyến thượng thận 2 bên bằng dao ligasure x       x
178 186 PTNS cắt u tuyến thượng thận 1 bên bằng dao ligasure x x     x
179 187 PTNS cắt u tuyến thượng thận 2 bên bằng dao ligasure x       x
180 188 PTNS đốt hạch giao cảm vùng ngực bằng dao ligasure x x     x
    7. Phẫu thuật nội soi các tuyến nội tiết bằng dao lưỡng cực          
181 189 PTNS cắt bán phần 2 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp đơn thuần  không có nhân bằng dao lưỡng cực x x     x
182 190 PTNS cắt bán phần 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân bằng dao lưỡng cực x x     x
183 191 PTNS cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân bằng dao lưỡng cực x x     x
184 192 PTNS cắt bán phần 1 thuỳ tuyến giáp và lấy nhân thùy còn lại trong bướu  giáp nhân bằng dao lưỡng cực x x     x
185 193 PTNS cắt 1 thuỳ tuyến giáp và  lấy nhân thùy còn lại trong bướu giáp nhân bằng dao lưỡng cực x x     x
186 194 PTNS cắt bán phần 2 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân bằng dao lưỡng cực x x     x
187 195 PTNS cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân bằng dao lưỡng cực  x x     x
188 196 PTNS cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân độc bằng dao lưỡng cực x x     x
189 197 PTNS cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân độc bằng dao lưỡng cực x x     x
190 198 PTNS cắt gần toàn bộ tuyến giáp trong Basedow bằng dao lưỡng cực  x       x
191 199 PTNS cắt 1 thuỳ tuyến giáp và cắt bán phần thùy còn lại trong Basedow bằng dao lưỡng cực x       x
192 200 PTNS cắt toàn bộ tuyến giáp trong Basedow bằng dao lưỡng cực x       x
193 201 PTNS cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong ung thư tuyến giáp bằng dao lưỡng cực x x     x
194 202 PTNS cắt toàn bộ tuyến giáp trong ung thư tuyến giáp bằng dao lưỡng cực  x       x
195 203 PTNS cắt 1 thuỳ tuyến giáp kèm nạo vét hạch 1 bên trong ung thư tuyến giáp bằng dao lưỡng cực x       x
196 204 PTNS cắt toàn bộ tuyến giáp kèm nạo vét hạch 1 bên trong  ung thư tuyến giáp bằng dao lưỡng cực x       x
197 205 PTNS cắt toàn bộ tuyến giáp kèm nạo vét hạch 2 bên trong ung thư tuyến giáp bằng dao lưỡng cực x       x
198 206 PTNS nạo vét hạch cổ trong ung thư tuyến giáp đã phẫu thuật bằng dao lưỡng cực x       x
199 207 Cắt 1 thuỳ tuyến giáp lấy bướu thòng trong bướu giáp thòng có nội soi hỗ trợbằng dao lưỡng cực x       x
200 208 Cắt 1 thuỳ tuyến giáp lấy bướu thòng và cắt bán phần thùy còn lại trong bướu giáp thòng  có nội soi hỗ trợ bằng dao lưỡng cực x       x
201 209 Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp thòng có nội soi hỗ trợ bằng dao lưỡng cực x       x
202 210 PTNS cắt tuyến cận giáp trong cường tuyến cận giáp nguyên phát do quá sản tuyến hoặc u tuyến hoặc ung thư tuyến cận giáp bằng dao lưỡng cực x       x
203 211 PTNS cắt tuyến cận giáp trong quá sản thứ phát sau suy thận mãn tính bằng dao lưỡng cực x       x
204 212 PTNS cắt tuyến ức trong quá sản hoặc u tuyến ức bằng dao lưỡng cực x       x
205 213 PTNS cắt bỏ tuyến thượng thận 1 bên bằng dao lưỡng cực x x     x
206 214 PTNS cắt bỏ tuyến thượng thận 2 bên bằng dao lưỡng cực x       x
207 215 PTNS cắt u tuyến thượng thận 1 bên bằng dao lưỡng cực x x     x
208 216 PTNS cắt u tuyến thượng thận 2 bên bằng dao lưỡng cực x       x
209 217 PTNS đốt hạch giao cảm vùng ngực bằng dao lưỡng cực x x     x
    8. Các kỹ thuật trên người bệnh đái tháo đường          
210 218 Cắt đoạn xương bàn chân trên người bệnh đái tháo đường x x     x
211 219 Nạo xương viêm trên người bệnh đái tháo đường x x     x
212 220 Tháo khớp ngón chân trên người bệnh đái tháo đường x x x   x
213 221 Ghép da tự thân bằng mảnh da tròn nhỏ <5mm trên người bệnh đái tháo đường x x     x
214 222 Ghép da tự thân bằng mảnh da dài mỏng trên người bệnh đái tháo đường x x     x
215 223 Ghép da tự thân bằng mảnh da mắt lưới trên người bệnh đái tháo đường x x     x
216 224 Ghép da tự thân bằng các mảnh da lớn, dày toàn lớp da trên người bệnh đái tháo đường x x     x
217 225 Thay băng trên người bệnh đái tháo đường x x x x x
218 226 Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho các nhiễm trùng bàn chân vết loét khu trú ở ngón chân trên người bệnh đái tháo đường  x x x   x
219 227 Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho các nhiễm trùng bàn chân vết loét rộng < ¼ bàn chân trên người bệnh đái tháo đường x x x   x
220 228 Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho các nhiễm trùng bàn chân vết loét rộng < ½ bàn chân trên người bệnh đái tháo đường x x x   x
221 229 Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho các nhiễm trùng bàn chân vết loét rộng lan tỏa cả bàn chân trên người bệnh đái tháo đường x x x   x
222 230 Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho các nhiễm trùng phần mềm trên người bệnh đái tháo đường x x x   x
223 231 Chích rạch, dẫn lưu ổ áp xe trên người bệnh đái tháo đường  x x x   x
224 232 Tháo móng quặp trên người bệnh đái tháo đường x x x   x
225 233 Gọt chai chân (gọt nốt chai) trên người bệnh đái tháo đường x x x   x
226 234 Cắt móng chân, chăm sóc móng trên người bệnh đái tháo đường x x x x x
227 235 Các tiểu phẫu ở người bệnh ĐTĐ (kiểm soát đường huyết kém) (danh từ tiểu phẫu cần ghi rõ) x x     x
228 236 Các tiểu phẫu ở người bệnh ĐTĐ (kiểm soát đường huyết tốt)  x x x   x
229 237 Điều trị bệnh lý võng mạc đái tháo đường bằng laser x x     x
230 238 Điều trị vết loét bằng máy hút áp lực âm (giảm áp vết loét) trên người bệnh đái tháo đường   x x     x
231 239 Hướng dẫn kỹ thuật tiêm Insulin  x x x x x
232 240 Hướng dẫn tự chăm sóc bàn chân  x x x x x
233 241 Tư vấn chế độ dinh dưỡng và tập luyện  x x x x x
    9. Các kỹ thuật khác           
234 242 Chọc hút dịch điều trị u nang giáp x x x   x
235 243 Chọc hút dịch điều trị u nang giáp có hướng dẫn của siêu âm x x     x
236 244 Chọc hút tế bào tuyến giáp x x x   x
237 245 Chọc hút u giáp có hướng dẫn của siêu âm x x     x

 

(Lượt đọc: 1959)

Tin tức liên quan

 • Quảng cáo
  • Banner đại hội đảng PC
 • Cấp cứu 115
 • Đường dây nóng
 • Khuyến cáo phòng chống bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona
 • Học tập làm theo lời bác
 • Chương trình mục tiêu quốc gia
 • Đại hội đảng
 • Lịch công tác
 • Hình ảnh hoạt động
 • Câu lạc bộ Tim mạch
 • Câu lạc bộ Tiểu đường
 • Câu lạc bộ Hen - COPD
 • Liên kết web
  • Bộ Y Tế
  • Bất Động Sản
  • Báo Quảng Ninh
  • Sở Y tế Quảng Ninh
  • Báo cáo hoạt động khám chữa bệnh
  • Bệnh viện Bãi Cháy
  • Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh
  • CDC
  • Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
  • Bệnh viện Cẩm phả
  • Bệnh viện Đa khoa khuc vực Cẩm phả
  • Bệnh viện Lao và phổi
  • Bệnh viện Phục hồi chức năng Quảng Ninh
  • Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí
  • Bệnh viện Y dược cổ truyền Quảng Ninh
  • Trung tâm y tế Hạ Long
  • Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ
  • Trung tâm Y tế huyện Bình Liêu
  • Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà
  • Trung tâm Y tế huyện Hải Hà
  • Trung tâm Y tế huyện Hoành Bồ
  • Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên
  • Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn
  • Trung tâm Y tế Thành phố Cẩm Phả
  • Trung tâm Y tế Thành phố Móng Cái
  • Trung tâm Y tế Thành phố Uông Bí
  • Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều
  • Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên
  • Bệnh viện 108
  • Trung tâm DI & ADR quốc gia
  • Bệnh viện Bạch Mai
  • Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ
  • Bệnh viện Việt Đức
  • Sở Y tế tỉnh Phú Thọ
  • Bất động sản Việt Nam