Banner
Banner đại hội đảng PC
Banner đại hội đảng điện thoại

GÂY MÊ HỒI SỨC (TRANG 4)

GÂY MÊ HỒI SỨC (TRANG 4)

3601 3622 Gây tê phẫu thuật đính chỗ bám cơ vào dây chằng mi điều trị lác liệt x x     x
3602 3623 Gây tê phẫu thuật dính khớp quay trụ bẩm sinh x x     x
3603 3624 Gây tê phẫu thuật dò niệu đạo - âm đạo bẩm sinh x x     x
3604 3625 Gây tê phẫu thuật dò niệu đạo - âm đạo-trực tràng bẩm sinh x x     x
3605 3626 Gây tê phẫu thuật dò niệu đạo - trực tràng bẩm sinh x x     x
3606 3627 Gây tê phẫu thuật Doenig x x     x
3607 3628 Gây tê phẫu thuật độn củng mạc bằng collagen điều trị cận thị x x     x
3608 3629 Gây tê phẫu thuật độn khuyết xương sọ bằng sụn tự thân x x     x
3609 3630 Gây tê phẫu thuật động / tĩnh mạch ngoại biên các loại : tắc mạch , phình mạch, dãn tĩnh mạch chân x x     x
3610 3631 Gây tê phẫu thuật đóng các lỗ rò niệu đạo x x     x
3611 3632 Gây tê phẫu thuật đóng cứng khớp cổ chân (chưa bao gồm phương tiện cố định) x x x   x
3612 3633 Gây tê phẫu thuật đóng cứng khớp khác x x x   x
3613 3634 Gây tê phẫu thuật đóng dẫn lưu niệu quản 2 bên x x     x
3614 3635 Gây tê phẫu thuật đóng dị tật nứt đốt sống (spina bifida) kèm theo thoát vị màng tuỷ, bằng đường vào phía sau  x x     x
3615 3636 Gây tê phẫu thuật đóng đinh nội tủy kín có chốt xương chày dưới màng hình tăng sáng x x     x
3616 3637 Gây tê phẫu thuật đóng dò bàng quang - âm đạo x x     x
3617 3638 Gây tê phẫu thuật đóng dò động mạch vành vào các buồng tim x       x
3618 3639 Gây tê phẫu thuật đóng dò trực tràng âm đạo x x     x
3619 3640 Gây tê phẫu thuật đóng đường dò dịch não tuỷ hoặc một thoát vị màng tuỷ sau phẫu thuật tuỷ sống  x x     x
3620 3641 Gây tê phẫu thuật đóng đường dò dịch não tuỷ hoặc thoát vị màng não tầng trước nền sọ bằng đường qua xoang bướm  x x     x
3621 3642 Gây tê phẫu thuật đóng đường dò dịch não tuỷ hoặc thoát vị màng não ở tầng trước nền sọ qua đường mở nắp sọ  x x     x
3622 3643 Gây tê phẫu thuật đóng đường dò dịch não tuỷ hoặc thoát vị màng não tầng trước nền sọ bằng đường qua xoang sàng  x x     x
3623 3644 Gây tê phẫu thuật đóng đường dò dịch não tuỷ qua xoang trán  x x     x
3624 3645 Gây tê phẫu thuật đóng đường dò dịch não tuỷ sau phẫu thuật các thương tổn nền sọ  x x     x
3625 3646 Gây tê phẫu thuật đóng đường dò dịch não tuỷ tầng giữa nền sọ bằng đường vào trên xương đá  x x     x
3626 3647 Gây tê phẫu thuật đóng đường dò dịch não tuỷ tầng giữa nền sọ qua mở nắp sọ  x x     x
3627 3648 Gây tê phẫu thuật đóng hậu môn nhân tạo x x     x
3628 3649 Gây tê phẫu thuật đóng lỗ dò đường lệ x x     x
3629 3650 Gây tê phẫu thuật đóng lỗ mở bàng quang ra da x x     x
3630 3651 Gây tê phẫu thuật động mạch chủ bụng x x     x
3631 3652 Gây tê phẫu thuật động mạch chủ ngực đoạn lên có thay van động mạch chủ (PT Bental )  x       x
3632 3653 Gây tê phẫu thuật động mạch chủ ngực đoạn lên x x     x
3633 3654 Gây tê phẫu thuật đóng thông liên nhĩ x x     x
3634 3655 Gây tê phẫu thuật đục chồi xương x x     x
3635 3656 Gây tê phẫu thuật đục xương sửa trục x x     x
3636 3657 Gây tê phẫu thuật duỗi cứng khớp gối, hoặc có gối ưỡn, hoặc có sai khớp xương bánh chè x x     x
3637 3658 Gây tê phẫu thuật duỗi khớp gối đơn thuần x x     x
3638 3659 Gây tê phẫu thuật duỗi khớp gối quá mức bẩm sinh, sai khớp hoặc bán sai khớp x x     x
3639 3660 Gây tê phẫu thuật đứt gân cơ nhị đầu x x     x
3640 3661 Gây tê phẫu thuật Epicanthus x x     x
3641 3662 Gây tê phẫu thuật Frey – Beger điều trị sỏi tụy, viêm tụy mạn x x     x
3642 3663 Gây tê phẫu thuật Frey điều trị sỏi tụy, viêm tụy mạn  x x     x
3643 3664 Gây tê phẫu thuật gan- mật x x     x
3644 3665 Gây tê phẫu thuật gấp cân cơ nâng mi trên điều trị sụp mi x x     x
3645 3666 Gây tê phẫu thuật gấp và khép khớp háng do bại não x x     x
3646 3667 Gây tê phẫu thuật gãy xương đốt bàn ngón tay x x x   x
3647 3668 Gây tê phẫu thuật gãy xương thuyền bằng Vis Herbert x x x   x
3648 3669 Gây tê phẫu thuật ghép củng mạc x x     x
3649 3670 Gây tê phẫu thuật ghép da dày tự thân kiểu wolf krause ≥ 3% diện tích cơ thể ở người lớn điều trị bỏng sâu x x     x
3650 3671 Gây tê phẫu thuật ghép da dày tự thân kiểu wolf krause dưới 3% diện tích cơ thể ở người lớn điều trị bỏng sâu x x x   x
3651 3672 Gây tê phẫu thuật ghép da điều trị các trường hợp do rắn cắn, vết thương phức tạp sau chấn thương có diện tích > 10% x x     x
3652 3673 Gây tê phẫu thuật ghép da điều trị các trường hợp do rắn cắn, vết thương phức tạp sau chấn thương có diện tích < 5% x x     x
3653 3674 Gây tê phẫu thuật ghép da điều trị các trường hợp do rắn cắn, vết thương có diện tích 5-10% x x     x
3654 3675 Gây tê phẫu thuật ghép da hay vạt da điều trị hở mi do sẹo  x x     x
3655 3676 Gây tê phẫu thuật ghép da tự thân các khuyết phần mềm cánh tay x x x   x
3656 3677 Gây tê phẫu thuật ghép da tự thân trên 10% diện tích bỏng cơ thể x x     x
3657 3678 Gây tê phẫu thuật ghép da tự thân từ 5 - 10% diện tích bỏng cơ thể x x     x
3658 3679 Gây tê phẫu thuật ghép gân gấp không sử dụng vi phẫu thuật x x x   x
3659 3680 Gây tê phẫu thuật ghép giác mạc có vành củng mạc x x     x
3660 3681 Gây tê phẫu thuật ghép giác mạc lần hai trở lên x x     x
3661 3682 Gây tê phẫu thuật ghép giác mạc lớp  x x     x
3662 3683 Gây tê phẫu thuật ghép giác mạc nhân tạo x x     x
3663 3684 Gây tê phẫu thuật ghép giác mạc tự thân x x     x
3664 3685 Gây tê phẫu thuật ghép giác mạc xuyên x x     x
3665 3686 Gây tê phẫu thuật ghép lại mảnh da mặt đứt rời không bằng vi phẫu x x x   x
3666 3687 Gây tê phẫu thuật ghép màng ối, kết mạc điều trị loét, thủng giác mạc x x     x
3667 3688 Gây tê phẫu thuật ghép màng sinh học bề mặt nhãn cầu x x     x
3668 3689 Gây tê phẫu thuật ghép mỡ điều trị lõm mắt  x x     x
3669 3690 Gây tê phẫu thuật ghép mỡ tự thân coleman điều trị lõm mắt x x     x
3670 3691 Gây tê phẫu thuật ghép nội mô giác mạc  x x     x
3671 3692 Gây tê phẫu thuật ghép toàn bộ mũi và bộ phận xung quanh đứt rời có sử dụng vi phẫu x x     x
3672 3693 Gây tê phẫu thuật ghép van tim đồng loài x x     x
3673 3694 Gây tê phẫu thuật ghép vòng căng / hoặc thấu kính trong nhu mô giác mạc x x     x
3674 3695 Gây tê phẫu thuật ghép xương bằng vật liệu thay thế tức thì sau cắt đoạn xương hàm trên x x     x
3675 3696 Gây tê phẫu thuật ghép xương nhân tạo (chưa bao gồm xương nhân tạo và phương tiện kết hợp) x x x   x
3676 3697 Gây tê phẫu thuật ghép xương trong chấn thương cột sống cổ x x     x
3677 3698 Gây tê phẫu thuật ghép xương tự thân (chưa bao gồm các phương tiện cố định) x x x   x
3678 3699 Gây tê phẫu thuật ghép xương tự thân tức thì sau cắt đoạn xương hàm trên x x     x
3679 3700 Gây tê phẫu thuật ghép xương tự thân tức thì sau cắt đoạn xương hàm dưới x x     x
3680 3701 Gây tê phẫu thuật ghép xương tự thân tức thì sau cắt đoạn xương hàm dưới bằng kỹ thuật vi phẫu x x     x
3681 3702 Gây tê phẫu thuật giải ép vi mạch cho dây thần kinh số V x x     x
3682 3703 Gây tê phẫu thuật giảm áp hốc mắt (phá thành hốc mắt, mở rộng lỗ thị giác...) x x     x
3683 3704 Gây tê phẫu thuật glôcôm ác tính trên mắt độc nhất, gần mù x x     x
3684 3705 Gây tê phẫu thuật glôcôm lần hai trở lên x x     x
3685 3706 Gây tê phẫu thuật gọt giác mạc đơn thuần x x     x
3686 3707 Gây tê phẫu thuật hạ lại tinh hoàn x x     x
3687 3708 Gây tê phẫu thuật hạ mi trên (chỉnh chỉ, lùi cơ nâng mi …) x x     x
3688 3709 Gây tê phẫu thuật hạ tinh hoàn 1 bên x x x   x
3689 3710 Gây tê phẫu thuật hạ tinh hoàn 2 bên x x x   x
3690 3711 Gây tê phẫu thuật hạ tinh hoàn lạc chỗ 1 bên x x x   x
3691 3712 Gây tê phẫu thuật hạch ngoại biên  x x x   x
3692 3713 Gây tê phẫu thuật hẹp eo động mạch chủ x x     x
3693 3714 Gây tê phẫu thuật hẹp khe mi x x     x
3694 3715 Gây tê phẫu thuật hội chứng ống cổ tay x x x   x
3695 3716 Gây tê phẫu thuật hội chứng volkmann co cơ ấp có kết hợp xương x x     x
3696 3717 Gây tê phẫu thuật hội chứng volkmann co cơ gấp không kết hợp xương x x x   x
3697 3718 Gây tê phẫu thuật kéo dài cân cơ nâng mi x x     x
3698 3719 Gây tê phẫu thuật khâu da thì II x x x   x
3699 3720 Gây tê phẫu thuật khâu phục hồi cơ hoành x x     x
3700 3721 Gây tê phẫu thuật khâu vết thương nhu mô phổi x x     x
3701 3722 Gây tê phẫu thuật khe thoát vị rốn, hở thành bụng x x     x
3702 3723 Gây tê phẫu thuật khoan sọ dẫn lưu ổ tụ mủ dưới màng cứng x x x   x
3703 3724 Gây tê phẫu thuật khớp giả xương chày bẩm sinh có ghép xương x x     x
3704 3725 Gây tê phẫu thuật KHX chấn thương Lisfranc và bàn chân giữa x x x   x
3705 3726 Gây tê phẫu thuật KHX điều trị gãy lồi cầu xương hàm dưới bằng ghép xương, sụn tự thân x x     x
3706 3727 Gây tê phẫu thuật KHX điều trị gãy lồi cầu xương hàm dưới bằng nẹp vít hợp kim x x     x
3707 3728 Gây tê phẫu thuật KHX điều trị gãy lồi cầu xương hàm dưới bằng nẹp vít tự tiêu x x     x
3708 3729 Gây tê phẫu thuật KHX điều trị gãy lồi cầu xương hàm dưới bằng vật liệu thay thế x x     x
3709 3730 Gây tê phẫu thuật KHX điều trị gãy xương chính mũi bằng các vật liệu thay thế x x     x
3710 3731 Gây tê phẫu thuật KHX điều trị gãy xương chính mũi bằng chỉ thép x x     x
3711 3732 Gây tê phẫu thuật KHX điều trị gãy xương chính mũi bằng nẹp vít hợp kim x x     x
3712 3733 Gây tê phẫu thuật KHX điều trị gãy xương chính mũi bằng nẹp vít tự tiêu x x     x
3713 3734 Gây tê phẫu thuật KHX điều trị gãy xương gò má - cung tiếp bằng chỉ thép x x     x
3714 3735 Gây tê phẫu thuật KHX điều trị gãy xương gò má - cung tiếp bằng nẹp vít tự tiêu x x     x
3715 3736 Gây tê phẫu thuật KHX điều trị gãy xương gò má - cung tiếp bằng nẹp vít hợp kim x x     x
3716 3737 Gây tê phẫu thuật KHX điều trị gãy xương gò má bằng chỉ thép x x     x
3717 3738 Gây tê phẫu thuật KHX điều trị gãy xương gò má bằng nẹp vít hợp kim x x     x
3718 3739 Gây tê phẫu thuật KHX điều trị gãy xương gò má bằng nẹp vít tự tiêu x x     x
3719 3740 Gây tê phẫu thuật KHX điều trị gãy xương hàm dưới bằng chỉ thép x x     x
3720 3741 Gây tê phẫu thuật KHX điều trị gãy xương hàm dưới bằng nẹp vít hợp kim x x     x
3721 3742 Gây tê phẫu thuật KHX điều trị gãy xương hàm dưới bằng nẹp vít tự tiêu x x     x
3722 3743 Gây tê phẫu thuật KHX gãy 2 xương cẳng tay x x x   x
3723 3744 Gây tê phẫu thuật KHX gãy bong sụn tiếp đầu dưới xương cánh tay x x x   x
3724 3745 Gây tê phẫu thuật KHX gãy bong sụn tiếp đầu dưới xương chày x x x   x
3725 3746 Gây tê phẫu thuật KHX gãy bong sụn tiếp vùng khớp gối x x x   x
3726 3747 Gây tê phẫu thuật KHX gãy bong sụn vùng cổ xương đùi x x x   x
3727 3748 Gây tê phẫu thuật KHX gãy chỏm đốt bàn và ngón tay x x x   x
3728 3749 Gây tê phẫu thuật KHX gãy cổ chân  x       x
3729 3750 Gây tê phẫu thuật KHX gãy cổ giải phẫu và phẫu thuật xương cánh tay x x x   x
3730 3751 Gây tê phẫu thuật KHX gãy cổ xương bả vai x x     x
3731 3752 Gây tê phẫu thuật KHX gãy cổ xương đùi x x x   x
3732 3753 Gây tê phẫu thuật KHX gãy đài quay (Gãy cổ xương quay) x x x   x
3733 3754 Gây tê phẫu thuật KHX gãy đài quay phức tạp x x x   x
3734 3755 Gây tê phẫu thuật KHX gãy đài quay x x x   x
3735 3756 Gây tê phẫu thuật KHX gãy đầu dưới xương chày (Pilon) x x x   x
3736 3757 Gây tê phẫu thuật KHX gãy đầu dưới xương quay x x x   x
3737 3758 Gây tê phẫu thuật KHX gãy hở độ II thân xương cánh tay x x x   x
3738 3759 Gây tê phẫu thuật KHX gãy hở độ II trên và liên lồi cầu xương đùi x x x   x
3739 3760 Gây tê phẫu thuật KHX gãy hở độ III hai xương cẳng chân x x x   x
3740 3761 Gây tê phẫu thuật KHX gãy hở độ III thân xương cánh tay x x x   x
3741 3762 Gây tê phẫu thuật KHX gãy hở độ III trên và liên lồi cầu xương đùi x x x   x
3742 3763 Gây tê phẫu thuật KHX gãy hở I thân hai xương cẳng tay x x x   x
3743 3764 Gây tê phẫu thuật KHX gãy hở II thân hai xương cẳng tay x x x   x
3744 3765 Gây tê phẫu thuật KHX gãy hở III thân hai xương cẳng tay x x x   x
3745 3766 Gây tê phẫu thuật KHX gãy hở liên lồi cầu xương cánh tay x x x   x
3746 3767 Gây tê phẫu thuật KHX gãy Hoffa đàu dưới xương đùi x x x   x
3747 3768 Gây tê phẫu thuật KHX gãy khung chậu – trật khớp mu x x     x
3748 3769 Gây tê phẫu thuật KHX gãy liên lồi cầu xương cánh tay x x x   x
3749 3770 Gây tê phẫu thuật KHX gãy liên mấu chuyển xương đùi x x     x
3750 3771 Gây tê phẫu thuật KHX gãy lồi cầu ngoài xương cánh tay x x x   x
3751 3772 Gây tê phẫu thuật KHX gãy lồi cầu ngoài xương đùi x x x   x
3752 3773 Gây tê phẫu thuật KHX gãy lồi cầu trong xương đùi x x x   x
3753 3774 Gây tê phẫu thuật KHX gãy lồi cầu xương bàn và ngón tay x x x   x
3754 3775 Gây tê phẫu thuật KHX gãy lồi cầu xương khớp ngón tay x x x   x
3755 3776 Gây tê phẫu thuật KHX gãy mâm chày + thân xương chày x x x   x
3756 3777 Gây tê phẫu thuật KHX gãy mâm chày ngoài x x x   x
3757 3778 Gây tê phẫu thuật KHX gãy mâm chày trong x x x   x
3758 3779 Gây tê phẫu thuật KHX gãy mắt cá kèm trật khớp cổ chân  x x x   x
3759 3780 Gây tê phẫu thuật KHX gãy mắt cá ngoài x x x   x
3760 3781 Gây tê phẫu thuật KHX gãy mắt cá trong x x x   x
3761 3782 Gây tê phẫu thuật KHX gãy mỏm khuỷu phức tạp x x x   x
3762 3783 Gây tê phẫu thuật KHX gãy mỏm khuỷu x x x   x
3763 3784 Gây tê phẫu thuật KHX gãy Monteggia x x x   x
3764 3785 Gây tê phẫu thuật KHX gãy nèn đốt bàn ngón 5 (bàn chân) x x x   x
3765 3786 Gây tê phẫu thuật KHX gãy nội khớp đầu dưới xương quay x x x   x
3766 3787 Gây tê phẫu thuật KHX gãy nội khớp xương khớp ngón tay x x x   x
3767 3788 Gây tê phẫu thuật KHX gãy ổ cối đơn thuần x x x   x
3768 3789 Gây tê phẫu thuật KHX gãy ổ cối phức tạp x x     x
3769 3790 Gây tê phẫu thuật KHX gãy phức tạp chỏm xương đùi – trật hang x x     x
3770 3791 Gây tê phẫu thuật KHX gãy phức tạp vùng khuỷu x x x   x
3771 3792 Gây tê phẫu thuật KHX gãy Pilon x x x   x
3772 3793 Gây tê phẫu thuật KHX gãy ròng rọc xương cánh  tay x x x   x
3773 3794 Gây tê phẫu thuật KHX gãy sụn tăng trưởng ở đầu xương x x x   x
3774 3795 Gây tê phẫu thuật KHX gãy thân 2 xương cẳng chân  x x x   x
3775 3796 Gây tê phẫu thuật KHX gãy thân 2 xương cẳng tay x x x   x
3776 3797 Gây tê phẫu thuật KHX gãy thân đốt bàn và ngón tay x x x   x
3777 3798 Gây tê phẫu thuật KHX gãy thân xương cẳng chân  x x x   x
3778 3799 Gây tê phẫu thuật KHX gãy thân xương cánh tay   x x x   x
3779 3800 Gây tê phẫu thuật KHX gãy thân xương cánh tay cánh tay có liệt TK quay x x x   x
3780 3801 Gây tê phẫu thuật KHX gãy thân xương cánh tay phức tạp x x x   x
3781 3802 Gây tê phẫu thuật KHX gãy thân xương chày x x x   x
3782 3803 Gây tê phẫu thuật KHX gãy thân xương đùi phức tạp x x     x
3783 3804 Gây tê phẫu thuật KHX gãy thân xương đùi x x x   x
3784 3805 Gây tê phẫu thuật KHX gãy trật cổ xương cánh tay x x x   x
3785 3806 Gây tê phẫu thuật KHX gãy trật cổ xương đùi x x x   x
3786 3807 Gây tê phẫu thuật KHX gãy trật đốt bàn ngón chân x x x   x
3787 3808 Gây tê phẫu thuật KHX gãy trật khớp cổ chân ở trẻ em x x x   x
3788 3809 Gây tê phẫu thuật KHX gãy trật khớp cổ tay x x x   x
3789 3810 Gây tê phẫu thuật KHX gãy trật xương gót x x x   x
3790 3811 Gây tê phẫu thuật KHX gãy trật xương sên x x x   x
3791 3812 Gây tê phẫu thuật KHX gãy trên lồi cầu xương cánh tay có tổn thương mạch và thần kinh x x x   x
3792 3813 Gây tê phẫu thuật KHX gãy trên lồi cầu xương cánh tay x x x   x
3793 3814 Gây tê phẫu thuật KHX gãy trên lồi cầu xương đùi x x x   x
3794 3815 Gây tê phẫu thuật KHX gãy trên và liên lồi cầu xương đùi x x x   x
3795 3816 Gây tê phẫu thuật KHX gãy xương bả vai x x     x
3796 3817 Gây tê phẫu thuật KHX gãy xương bánh chè phức tạp x x x x x
3797 3818 Gây tê phẫu thuật KHX gãy xương bệnh lý x x x   x
3798 3819 Gây tê phẫu thuật KHX gãy xương đòn x x x   x
3799 3820 Gây tê phẫu thuật KHX gãy xương đốt bàn ngón tay x x x   x
3800 3821 Gây tê phẫu thuật KHX gãy xương đốt bàn và đốt ngón chân  x x x   x
3801 3822 Gây tê phẫu thuật KHX gãy xương gót x x x   x
3802 3823 Gây tê phẫu thuật KHX gãy xương mác đơn thuần x x x   x
3803 3824 Gây tê phẫu thuật KHX gãy xương quay kèm trật khớp quay trụ dưới x x x   x
3804 3825 Gây tê phẫu thuật KHX gãy xương sên và trật khớp x x x   x
3805 3826 Gây tê phẫu thuật KHX khớp giả xương cánh tay  x x x   x
3806 3827 Gây tê phẫu thuật KHX khớp giả xương đòn x x x   x
3807 3828 Gây tê phẫu thuật KHX tạo hình điều trị cứng sau chấn thương x x     x
3808 3829 Gây tê phẫu thuật KHX tạo hình điều trị cứng sau chấn thương x x     x
3809 3830 Gây tê phẫu thuật KHX toác khớp mu (trật khớp) x x     x
3810 3831 Gây tê phẫu thuật KHX trật khớp cổ chân  x x x   x
3811 3832 Gây tê phẫu thuật KHX trật khớp cùng chậu  x x x   x
3812 3833 Gây tê phẫu thuật KHX trật khớp cùng đòn x x x   x
3813 3834 Gây tê phẫu thuật KHX trật khớp dưới sên  x x x   x
3814 3835 Gây tê phẫu thuật KHX trật khớp Lisfranc x x x   x
3815 3836 Gây tê phẫu thuật KHX trật khớp ức đòn x x x   x
3816 3837 Gây tê phẫu thuật KHX trên màn hình tăng sáng (chưa bao gồm đinh xương, nẹp vít, ốc, khóa ) x x     x
3817 3838 Gây tê phẫu thuật lác có chỉnh chỉ x x     x
3818 3839 Gây tê phẫu thuật lác người lớn x x     x
3819 3840 Gây tê phẫu thuật lác phức tạp (di thực cơ, phẫu thuật cơ chéo, faden…) x x     x
3820 3841 Gây tê phẫu thuật lác thông thường x x     x
3821 3842 Gây tê phẫu thuật lách hoặc tụy x x x   x
3822 3843 Gây tê phẫu thuật lại các dị tật hậu môn trực tràng đơn thuần, không làm lại niệu đạo x x     x
3823 3844 Gây tê phẫu thuật lại phình đại tràng bẩm sinh x x     x
3824 3845 Gây tê phẫu thuật lại tắc ruột sau phẫu thuật x x x   x
3825 3846 Gây tê phẫu thuật lại ung thư, gỡ dính. x x x   x
3826 3847 Gây tê phẫu thuật làm hậu môn nhân tạo cấp cứu ở trẻ em x x     x
3827 3848 Gây tê phẫu thuật làm hậu môn nhân tạo x x x   x
3828 3849 Gây tê phẫu thuật làm hẹp khe mi, rút ngắn dây chằng mi ngoài, mi trong điều trị hở mi do liệt dây VII  x x     x
3829 3850 Gây tê phẫu thuật làm sâu ngách tiền đình x x     x
3830 3851 Gây tê phẫu thuật làm thẳng dương vật x x     x
3831 3852 Gây tê phẫu thuật lạnh đông điều trị K võng mạc x x     x
3832 3853 Gây tê phẫu thuật lạnh đông đơn thuần phòng bong võng mạc x x     x
3833 3854 Gây tê phẫu thuật lao cột sống (cổ hoặc ngực hoặc thắt lưng) x x     x
3834 3855 Gây tê phẫu thuật laser điều trị u máu mi, kết mạc, hốc mắt x x     x
3835 3856 Gây tê phẫu thuật laser điều trị u nguyên bào võng mạc x x     x
3836 3857 Gây tê phẫu thuật laser excimer điều trị tật khúc xạ x x     x
3837 3858 Gây tê phẫu thuật laser femtosecond điều trị lão thị (PT: INTRACOR) x x     x
3838 3859 Gây tê phẫu thuật laser femtosecond điều trị tật khúc xạ x x     x
3839 3860 Gây tê phẫu thuật laser mở bao sau đục  x x     x
3840 3861 Gây tê phẫu thuật lấy bỏ chỏm quay x x x   x
3841 3862 Gây tê phẫu thuật lấy bỏ điện cực trong não bằng đường qua da  x x     x
3842 3863 Gây tê phẫu thuật lấy bỏ lồi cầu xương hàm dưới gãy x x     x
3843 3864 Gây tê phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân Basedow x x     x
3844 3865 Gây tê phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân có bệnh tim  x x     x
3845 3866 Gây tê phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân đa chấn thương x x     x
3846 3867 Gây tê phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân đái tháo đường x x     x
3847 3868 Gây tê phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân động kinh + tiền sử động kinh x x     x
3848 3869 Gây tê phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân giảm tiểu cầu x x     x
3849 3870 Gây tê phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân hen phế quản x x     x
3850 3871 Gây tê phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân hội chứng HELP x x     x
3851 3872 Gây tê phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân lao + tiền sử lao phổi x x     x
3852 3873 Gây tê phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân Lupus x x     x
3853 3874 Gây tê phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân rau bong non x x     x
3854 3875 Gây tê phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân rau cài răng lược  x x     x
3855 3876 Gây tê phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân thai chết lưu x x     x
3856 3877 Gây tê phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân có bệnh về máu X x     x
3857 3878 Gây tê phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân rau tiền đạo ra máu x x     x
3858 3879 Gây tê phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân tiền sản giật nặng x x     x
3859 3880 Gây tê phẫu thuật lấy bỏ thân đốt sống ngực và đặt lồng titanium x x     x
3860 3881 Gây tê phẫu thuật lấy bỏ thân đốt sống ngực và ghép xương x x     x
3861 3882 Gây tê phẫu thuật lấy da mi sa (mi trên, mi dưới, 2 mi) có hoặc không lấy mỡ dưới da mi x x     x
3862 3883 Gây tê phẫu thuật lấy thai bình thường ở sản phụ không có các bệnh kèm theo  x x x   x
3863 3884 Gây tê phẫu thuật lấy đa tạng từ người chết não x x     x
3864 3885 Gây tê phẫu thuật lấy dị vật giác mạc sâu x x     x
3865 3886 Gây tê phẫu thuật lấy dị vật hốc mắt x x     x
3866 3887 Gây tê phẫu thuật lấy dị vật nội nhãn bằng nam châm x x     x
3867 3888 Gây tê phẫu thuật lấy dị vật phổi – màng phổi x x     x
3868 3889 Gây tê phẫu thuật lấy dị vật thực quản đường bụng x x     x
3869 3890 Gây tê phẫu thuật lấy dị vật thực quản đường cổ x x     x
3870 3891 Gây tê phẫu thuật lấy dị vật thực quản đường ngực x x     x
3871 3892 Gây tê phẫu thuật lấy dị vật tiền phòng x x     x
3872 3893 Gây tê phẫu thuật lấy dị vật trong củng mạc x x     x
3873 3894 Gây tê phẫu thuật lấy dị vật trực tràng x x     x
3874 3895 Gây tê phẫu thuật lấy dị vật vùng hàm mặt x x     x
3875 3896 Gây tê phẫu thuật lấy đĩa đệm đốt sống, cố định CS và ghép xương liên thân đốt đường trước (xương tự thân có hoặc không có lồng titanium) (ALIF) x x     x
3876 3897 Gây tê phẫu thuật lấy đĩa đệm đường sau qua đường cắt xương sườn x x     x
3877 3898 Gây tê phẫu thuật lấy giun, dị vật ở ruột non x x x   x
3878 3899 Gây tê phẫu thuật lấy hạch cổ chọn lọc hoặc vét hạch cổ bảo tồn 1 bên x x     x
3879 3900 Gây tê phẫu thuật lấy hạch cuống gan  x x     x
3880 3901 Gây tê phẫu thuật lấy huyết khối tĩnh mạch cửa  x x     x
3881 3902 Gây tê phẫu thuật lấy mạc nối lớn và mạc nối nhỏ x x x   x
3882 3903 Gây tê phẫu thuật lấy máu tụ bao gan  x x     x
3883 3904 Gây tê phẫu thuật lấy máu tụ dưới màng cứng cấp tính  x x     x
3884 3905 Gây tê phẫu thuật lấy máu tụ dưới màng cứng mạn tính hai bên  x x x   x
3885 3906 Gây tê phẫu thuật lấy máu tụ ngoài màng cứng nhiều vị trí trên lều và/hoặc dưới lều tiểu não  x x     x
3886 3907 Gây tê phẫu thuật lấy máu tụ quanh ổ mắt sau CTSN  x x     x
3887 3908 Gây tê phẫu thuật lấy máu tụ trong não thất  x x     x
3888 3909 Gây tê phẫu thuật lấy mỡ mi mắt trên, dưới và tạo hình 2 mi x x     x
3889 3910 Gây tê phẫu thuật lấy nhân ở tụy (di căn tụy, u tụy) x x     x
3890 3911 Gây tê phẫu thuật lấy sỏi bàng quang lần 2, đóng lỗ rò bàng quang x x     x
3891 3912 Gây tê phẫu thuật lấy sỏi bàng quang x x x   x
3892 3913 Gây tê phẫu thuật lấy sỏi bể thận ngoài xoang x x     x
3893 3914 Gây tê phẫu thuật lấy sỏi mật, giun trong đường mật qua nội soi tá tràng x x     x
3894 3915 Gây tê phẫu thuật lấy sỏi mở bể thận trong xoang x x     x
3895 3916 Gây tê phẫu thuật lấy sỏi mở bể thận, đài thận có dẫn lưu thận x x     x
3896 3917 Gây tê phẫu thuật lấy sỏi nhu mô thận x x     x
3897 3918 Gây tê phẫu thuật lấy sỏi niệu đạo x x x   x
3898 3919 Gây tê phẫu thuật lấy sỏi niệu quản đoạn sát bàng quang x x x   x
3899 3920 Gây tê phẫu thuật lấy sỏi niệu quản đơn thuần x x x   x
3900 3921 Gây tê phẫu thuật lấy sỏi niệu quản tái phát, phẫu thuật lại x x     x
3901 3922 Gây tê phẫu thuật lấy sỏi ống mật chủ x x x   x
3902 3923 Gây tê phẫu thuật lấy sỏi ống mật chủ, cắt túi mật x x x   x
3903 3924 Gây tê phẫu thuật lấy sỏi ống tuyến Stenon đường miệng x x     x
3904 3925 Gây tê phẫu thuật lấy sỏi ống wharton tuyến dưới hàm x x     x
3905 3926 Gây tê phẫu thuật lấy sỏi san hô mở rộng thận (Bivalve) có hạ nhiệt x x     x
3906 3927 Gây tê phẫu thuật lấy sỏi san hô thận x x     x
3907 3928 Gây tê phẫu thuật lấy sỏi thận bệnh lý, thận móng ngựa, thận đa nang x x     x
3908 3929 Gây tê phẫu thuật lấy sỏi thận x x     x
3909 3930 Gây tê phẫu thuật lấy sỏi túi mật, nối túi mật tá tràng x x     x
3910 3931 Gây tê phẫu thuật lấy sỏi, nối tụy hỗng tràng x x     x
3911 3932 Gây tê phẫu thuật lấy thể thủy tinh (trong bao, ngoài bao, Phaco) có hoặc không  đặt IOL trên mắt độc nhất x x     x
3912 3933 Gây tê phẫu thuật lấy thể thủy tinh ngoài bao có hoặc không đặt IOL x x     x
3913 3934 Gây tê phẫu thuật lấy thể thủy tinh sa, lệch bằng phương pháp phaco, phối hợp cắt dịch kính  có hoặc không đặt IOL x x     x
3914 3935 Gây tê phẫu thuật lấy thể thủy tinh trong bao, ngoài bao, Phaco có hoặc không đặt IOL trên mắt độc nhất x x     x
3915 3936 Gây tê phẫu thuật lấy thể thủy tinh trong bao, ngoài bao, Phaco có hoặc không đặt thể thủy tinh nhân tạo trên mắt độc nhất x x     x
3916 3937 Gây tê phẫu thuật lấy thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng đa tầng x x     x
3917 3938 Gây tê phẫu thuật lấy thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng sử dụng nẹp cố định liên gai sau (DIAM, Silicon, Coflex, Gelfix ...) x x     x
3918 3939 Gây tê phẫu thuật lấy thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng vi phẫu x x     x
3919 3940 Gây tê phẫu thuật lấy thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng x x     x
3920 3941 Gây tê phẫu thuật lấy tổ chức tụy hoại tử, dẫn lưu x x     x
3921 3942 Gây tê phẫu thuật lấy tổ chức ung thư tái phát khu trú tại tụy  x x     x
3922 3943 Gây tê phẫu thuật lấy toàn bộ trĩ vòng x x     x
3923 3944 Gây tê phẫu thuật lấy toàn bộ xương bánh chè x x x   x
3924 3945 Gây tê phẫu thuật lấy trĩ tắc mạch x x x   x
3925 3946 Gây tê phẫu thuật lấy u cơ, xơ…thực quản đường cổ hoặc đường bụng x x     x
3926 3947 Gây tê phẫu thuật lấy u cơ, xơ…thực quản đường ngực x x     x
3927 3948 Gây tê phẫu thuật lấy u xương (ghép xi măng) x x     x
3928 3949 Gây tê phẫu thuật lấy xương chết, nạo rò điều trị viêm xương hàm x x x   x
3929 3950 Gây tê phẫu thuật lấy xương chết, nạo viêm x x x   x
3930 3951 Gây tê phẫu thuật lỗ tiểu đóng cao x x     x
3931 3952 Gây tê phẫu thuật lỗ tiểu lệch thấp, kỹ thuật Mathgieu, Magpi x x     x
3932 3953 Gây tê phẫu thuật loai 3 x x x   x
3933 3954 Gây tê phẫu thuật loạn sản tổ chức tiên thiên khổng lồ (u quái khổng lồ) x x     x
3934 3955 Gây tê phẫu thuật lớn trên dạ dày hoặc ruột x x x   x
3935 3956 Gây tê phẫu thuật lùi cơ nâng mi x x     x
3936 3957 Gây tê phẫu thuật màng da cổ (Pterygium Coilli) x x     x
3937 3958 Gây tê phẫu thuật mắt ở trẻ em x x     x
3938 3959 Gây tê phẫu thuật miless x x     x
3939 3960 Gây tê phẫu thuật mở bao sau  x x     x
3940 3961 Gây tê phẫu thuật mở bao sau đục bằng laser x x     x
3941 3962 Gây tê phẫu thuật mở bè có hoặc không cắt bè x x     x
3942 3963 Gây tê phẫu thuật mở bụng bóc nhân ung thư nguyên bào nuôi bảo tồn tử cung x x     x
3943 3964 Gây tê phẫu thuật mở bụng thăm dò x x x   x
3944 3965 Gây tê phẫu thuật mở bụng thăm dò, lau rửa ổ bụng, đặt dẫn lưu  x x x   x
3945 3966 Gây tê phẫu thuật mở bụng thăm dò, sinh thiết x x     x
3946 3967 Gây tê phẫu thuật mở cơ môn vị x x     x
3947 3968 Gây tê phẫu thuật mở cơ trực tràng hoặc cắt cơ trực tràng và cơ tròn trong để điều trị co thắt cơ tròn trong x x     x
3948 3969 Gây tê phẫu thuật mở cung sau và cắt bỏ mỏm khớp dưới x x     x
3949 3970 Gây tê phẫu thuật mở dạ dày xử lý tổn thương  x x x   x
3950 3971 Gây tê phẫu thuật mở đường mật ngoài gan lấy sỏi trừ mở ống mật chủ x x x   x
3951 3972 Gây tê phẫu thuật mở đường mật, đặt dẫn lưu đường mật   x x x   x
3952 3973 Gây tê phẫu thuật mở góc tiền phòng x x     x
3953 3974 Gây tê phẫu thuật mở hỗng tràng ra da nuôi ăn / mổ nội soi mở bụng thám sát chẩn đoán x x x   x
3954 3975 Gây tê phẫu thuật mở lồng ngực thăm dò, sinh thiết x x     x
3955 3976 Gây tê phẫu thuật mở màng phổi tối đa x x x   x
3956 3977 Gây tê phẫu thuật mở miệng nối mật ruột lấy sỏi dẫn lưu Kehr hoặc làm lại miệng nối mật ruột   x x x   x
3957 3978 Gây tê phẫu thuật mở ngực giám sát tổn thương x x     x
3958 3979 Gây tê phẫu thuật mở ngực thăm dò x x     x
3959 3980 Gây tê phẫu thuật mở nhu mô gan lấy sỏi  x x     x
3960 3981 Gây tê phẫu thuật mở ống mật chủ lấy sỏi có can thiệp đường mật  x x     x
3961 3982 Gây tê phẫu thuật mở ống mật chủ lấy sỏi đường mật, dẫn lưu đường mật  x x x   x
3962 3983 Gây tê phẫu thuật mở ống mật chủ lấy sỏi đường mật, không dẫn lưu đường mật x x x   x
3963 3984 Gây tê phẫu thuật mở rộng điểm lệ x x     x
3964 3985 Gây tê phẫu thuật mở rộng khe mi x x     x
3965 3986 Gây tê phẫu thuật mở rộng lỗ liên hợp để giải phóng chèn ép rễ x x     x
3966 3987 Gây tê phẫu thuật mở rộng lỗ sáo x x x   x
3967 3988 Gây tê phẫu thuật mở ruột non lấy dị vật (bã thức ăn, giun, mảnh kim loại…) x x x   x
3968 3989 Gây tê phẫu thuật mở thông dạ dày x x x   x
3969 3990 Gây tê phẫu thuật mở thông dạ dày, khâu lỗ thủng dạ dày, ruột non đơn thuần x x     x
3970 3991 Gây tê phẫu thuật mở thông hỗng tràng hoặc Gây tê phẫu thuật mở thông hồi tràng x x x   x
3971 3992 Gây tê phẫu thuật mở thông túi mật x x x   x
3972 3993 Gây tê phẫu thuật mở xoang hàm để lấy chóp răng hoặc răng ngầm x x     x
3973 3994 Gây tê phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc rời tự thân, màng ối...) có hoặc không áp thuốc chống chuyển hoá  x x     x
3974 3995 Gây tê phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc tự thân, màng ối...) có hoặc không sử dụng keo dán sinh học x x     x
3975 3996 Gây tê phẫu thuật mộng đơn thuần x x     x
3976 3997 Gây tê phẫu thuật múc nội nhãn x x     x
3977 3998 Gây tê phẫu thuật nâng sàn hốc mắt x x     x
3978 3999 Gây tê phẫu thuật nạo vét hạch cổ x x     x
3979 4000 Gây tê phẫu thuật nạo vét hạch D1 x x     x
3980 4001 Gây tê phẫu thuật nạo vét hạch D2 x x     x
3981 4002 Gây tê phẫu thuật nạo vét hạch D3 x x     x
3982 4003 Gây tê phẫu thuật nạo vét hạch D4 x x     x
3983 4004 Gây tê phẫu thuật nạo vét hạch trung thất x x     x
3984 4005 Gây tê phẫu thuật nạo vét tổ chức hốc mắt x x     x
3985 4006 Gây tê phẫu thuật nhuộm giác mạc thẩm mỹ x x     x
3986 4007 Gây tê phẫu thuật nối diện cắt đầu tụy và thân tụy với ruột non trên quai Y x x     x
3987 4008 Gây tê phẫu thuật nối diện cắt thân tụy với dạ dày x x     x
3988 4009 Gây tê phẫu thuật nội kẹp ống động mạch  x       x
3989 4010 Gây tê phẫu thuật nối mật ruột bên - bên x x     x
3990 4011 Gây tê phẫu thuật nối nang tụy với dạ dày x x     x
3991 4012 Gây tê phẫu thuật nối nang tụy với hỗng tràng x x     x
3992 4013 Gây tê phẫu thuật nối nang tụy với tá tràng x x     x
3993 4014 Gây tê phẫu thuật nối ngã ba đường mật hoặc ống gan phải hoặc ống gan trái với hỗng tràng  x x     x
3994 4015 Gây tê phẫu thuật nối niệu quản - đài thận  x x     x
3995 4016 Gây tê phẫu thuật nối ống dẫn tinh sau phẫu thuật đình sản x x     x
3996 4017 Gây tê phẫu thuật nội soi bắc cầu nối động mạch chủ xuống-động mạch đùi x x     x
3997 4018 Gây tê phẫu thuật nội soi bịt lỗ dò dịch não tuỷ  x x     x
3998 4019 Gây tê phẫu thuật nội soi bóc u xơ tử cung x x     x
3999 4020 Gây tê phẫu thuật nội soi bóc vỏ màng phổi x x     x
4000 4021 Gây tê phẫu thuật nội soi buồng tử cung + mở thông 2 vòi tử cung x x     x
4001 4022 Gây tê phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt dính buồng tử cung x x     x
4002 4023 Gây tê phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt polype x x     x
4003 4024 Gây tê phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt vách ngăn x x     x
4004 4025 Gây tê phẫu thuật nội soi cắm lại niệu quản  x x     x
4005 4026 Gây tê phẫu thuật nội soi cắm lại niệu quản vào bàng quang x x     x
4006 4027 Gây tê phẫu thuật nội soi cầm máu sau phẫu thuật x x     x
4007 4028 Gây tê phẫu thuật nội soi căng da trán, căng da mặt, căng da cổ x x     x
4008 4029 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt 1 phần thùy phổi  x x     x
4009 4030 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt 1 thuỳ phổi  x x     x
4010 4031 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt 1 thùy tuyến giáp + eo giáp x x     x
4011 4032 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân x x     x
4012 4033 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân độc x x     x
4013 4034 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt 1 thùy tuyến giáp x x     x
4014 4035 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt 2/3 dạ dày  x x     x
4015 4036 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt 3/4 dạ dày  x x     x
4016 4037 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt bạch mạch thận  x x     x
4017 4038 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt bán phần 1 thùy tuyến giáp x x     x
4018 4039 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt bán phần 2 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân  x x     x
4019 4040 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt bán phần 2 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân độc  x x     x
4020 4041 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt bán phần 2 thùy tuyến giáp x x     x
4021 4042 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt bán phần dưới dạ dày + nạo hạch D1 x x     x
4022 4043 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt bán phần dưới dạ dày + nạo hạch D1α x x     x
4023 4044 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt bán phần dưới dạ dày + nạo hạch D1β x x     x
4024 4045 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt bán phần dưới dạ dày + nạo hạch D2 x x     x
4025 4046 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt bán phần dưới dạ dày + nạo hạch D3 x x     x
4026 4047 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt bán phần lách trong chấn thương x x     x
4027 4048 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt bản sống giải ép trong hẹp ống sống lưng x x     x
4028 4049 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt bỏ tuyến thượng thận 1 bên x x     x
4029 4050 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt bỏ tuyến thượng thận 2 bên x x     x
4030 4051 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt bỏ u mạch máu vùng đầu cổ x x     x
4031 4052 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt bóng khí phổi x x     x
4032 4053 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt chỏm nang gan x x     x
4033 4054 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt chỏm nang thận sau phúc mạc x x     x
4034 4055 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt cơ thực quản + tạo hình tâm vị kiểu Lortat-Jacob x x     x
4035 4056 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt cơ thực quản + tạo hình tâm vị kiểu Dor x x     x
4036 4057 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt cơ thực quản + tạo hình tâm vị kiểu Toupet x x     x
4037 4058 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt cơ thực quản + tạo hình tâm vị kiểu Nissen x x     x
4038 4059 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt cơ thực quản + tạo hình tâm vị x x     x
4039 4060 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt cơ thực quản x x     x
4040 4061 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt dạ dày không điển hình x x     x
4041 4062 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt dạ dày kiểu tay áo x       x
4042 4063 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt đại tràng chậu hông x x     x
4043 4064 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt đại tràng ngang x x     x
4044 4065 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt đại tràng phải mở rộng x x     x
4045 4066 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt đại tràng phải x x     x
4046 4067 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt đại tràng trái x x     x
4047 4068 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt đầu dài gân nhị đầu x x     x
4048 4069 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt dây dính hay dây chằng x x     x
4049 4070 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt đoạn đại tràng nối tay x       x
4050 4071 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt đoạn đại tràng x x     x
4051 4072 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt đoạn đại trực tràng x x     x
4052 4073 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt đoạn ruột non x x     x
4053 4074 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt đoạn tá tràng x x     x
4054 4075 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt đốt hạch giao cảm cổ (điều trị viêm tắc động mạch chi trên) x x     x
4055 4076 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt đốt hạch giao cảm ngực (điều trị viêm tắc động mạch chi trên) x x     x
4056 4077 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt đốt hạch giao cảm thắt lưng (điều trị viêm tắc động mạch chi dưới) x x     x
4057 4078 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt eo thận móng ngựa  x x     x
4058 4079 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy I x x     x
4059 4080 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy II x x     x
4060 4081 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy III x x     x
4061 4082 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy IV x x     x
4062 4083 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy IVA x x     x
4063 4084 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy IVB x x     x
4064 4085 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy IV-V x x     x
4065 4086 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy V x x     x
4066 4087 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy VI x x     x
4067 4088 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy VII x x     x
4068 4089 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy VIII x x     x
4069 4090 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy VII-VIII x x     x
4070 4091 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy VI-VII-VIII x x     x
4071 4092 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy V-VI x x     x
4072 4093 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt gan không điển hình x x     x
4073 4094 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt gan phải x x     x
4074 4095 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt gan phân thùy sau x x     x
4075 4096 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt gan phân thùy trước x x     x
4076 4097 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt gan thùy phải x x     x
4077 4098 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt gan thùy trái x x     x
4078 4099 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt gần toàn bộ tuyến giáp trong bệnh basedow. x x     x
4079 4100 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt gan trái x x     x
4080 4101 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt gan trung tâm x x     x
4081 4102 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt gan và đường mật x x     x
4082 4103 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt góc tử cung ở bệnh nhân GEU x x     x
4083 4104 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt hạch giao cảm  x x     x
4084 4105 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt họat mạc viêm khớp gối (Arthroscopic Synovectomy of the knee) x x     x
4085 4106 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt họat mạc viêm khớp háng (Arthroscopic Synovectomy of the hip) x x     x
4086 4107 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt họat mạc viêm khớp khủyu (Arthroscopic Synovectomy of the Elbow) x x     x
4087 4108 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt kén, nang phổi  x x     x
4088 4109 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt khối tá tụy x x     x
4089 4110 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt lách bán phần x x     x
4090 4111 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt lách một lỗ x x     x
4091 4112 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt lách x x     x
4092 4113 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt lọc khớp bàn ngón chân cái (Arthroscopy of the First Metatarsophalangeal Joint) x x     x
4093 4114 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt lọc sụn khớp gối (Debridement of Articular Cartilage in the Knee) x x     x
4094 4115 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt lọc tụy hoại tử x x     x
4095 4116 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt màng ngoài tim (điều trị tràn dịch màng ngoài tim) x x     x
4096 4117 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt manh tràng x x     x
4097 4118 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt mấu răng C2 (mỏm nha) qua miệng x x     x
4098 4119 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt mỏm ruột thừa x x     x
4099 4120 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt nang đường mật x x     x
4100 4121 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt nang lách x x     x
4101 4122 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt nang mạc treo ruột x x     x
4102 4123 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt nang ống mật chủ, nối ống gan chung-hỗng tràng x x     x
4103 4124 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt nang thận x           x         x
4104 4125 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt nang trung thất x x     x
4105 4126 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt nang tụy x x     x
4106 4127 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt nang tuyến thượng thận x x     x
4107 4128 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt nhân độc tuyến giáp  x x     x
4108 4129 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt nhân tuyến giáp x x     x
4109 4130 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt nối phình động mạch chủ bụng  x x     x
4110 4131 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt phổi không điển hình (cắt kiểu hình chêm) x x     x
4111 4132 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt polyp cổ bọng đái  x x     x
4112 4133 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt polyp đại tràng  x x     x
4113 4134 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa + rửa bụng x x x   x
4114 4135 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa x x x   x
4115 4136 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt sụn chêm    (Arthroscopic Meniscectomy) x x     x
4116 4137 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt thận bán phần  x x     x
4117 4138 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt thận đơn giản x x     x
4118 4139 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt thận dư số  x       x
4119 4140 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt thần kinh X chọn lọc x x     x
4120 4141 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt thần kinh X x x     x
4121 4142 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt thận tận gốc x x     x
4122 4143 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt thận và đuôi tụy + cắt lách x x     x
4123 4144 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt thận và đuôi tụy x x     x
4124 4145 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt thận và niệu quản  x x     x
4125 4146 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt thực quản đôi dạng nang ngực phải x x     x
4126 4147 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt thực quản đôi dạng nang ngực trái x x     x
4127 4148 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt thực quản ngực phải x x     x
4128 4149 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt thực quản qua ngả ngực-bụng, tạo hình bằng dạ dày x       x
4129 4150 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt thực quản qua ngả ngực-bụng, tạo hình bằng đại tràng x       x
4130 4151 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt thực quản và toàn bộ dạ dày qua ngả ngực-bụng, tạo hình bằng đại tràng x       x
4131 4152 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt tiền liệt tuyến    x x   x
4132 4153 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt tinh hoàn  x x     x
4133 4154 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ dạ dày  x x     x
4134 4155 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ dạ dày + cắt lách + nạo hạch D2  x x     x
4135 4156 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ dạ dày + cắt lách x x     x
4136 4157 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ dạ dày + nạo hạch D2 x x     x
4137 4158 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ đại tràng  x x     x
4138 4159 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ tử cung   X x     x
4139 4160 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ tụy + cắt lách x x     x
4140 4161 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ tụy x       x
4141 4162 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ tuyến giáp + nạo hạch cổ 2 bên x x     x
4142 4163 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân  x x     x
4143 4164 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân độc  x x     x
4144 4165 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ tuyến giáp trong ung thư tuyến giáp. x x     x
4145 4166 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ tuyến giáp x x     x
4146 4167 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt trực tràng thấp x x     x
4147 4168 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt trực tràng, đóng mỏm cụt trực tràng, mở hậu môn nhân tạo x x     x
4148 4169 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt trực tràng, nối đại tràng-ống hậu môn x x     x
4149 4170 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt trực tràng, ống hậu môn ngả bụng và tầng sinh môn  x x     x
4150 4171 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt tử cung vét hạch tiểu khung x x     x
4151 4172 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt túi mật x x x   x
4152 4173 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt túi mât, mở OMC lấy sỏi, dẫn lưu Kerh x x     x
4153 4174 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt túi thừa bàng quang  x x     x
4154 4175 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt túi thừa đại tràng x x     x
4155 4176 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt túi thừa Meckel x x     x
4156 4177 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt túi thừa tá tràng x x     x
4157 4178 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt túi thừa thực quản x x     x
4158 4179 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt tuyến cận giáp x x     x
4159 4180 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt tuyến thượng thận x x     x
4160 4181 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt tuyến ức   x x     x
4161 4182 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt u buồng trứng x x     x
4162 4183 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt u buồng trứng, tử cung, thông vòi trứng  x x     x
4163 4184 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt u buồng trứng+ tử cung x x     x
4164 4185 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt u đường mật ngoài gan thay thế OMC bằng quai ruột rời x x     x
4165 4186 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt u họat dịch cổ tay (arthroscopic ganglion resection) x x     x
4166 4187 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt u lành thực quản ngực phải x x     x
4167 4188 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt u mạc treo ruột + cắt đoạn ruột non x x     x
4168 4189 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt u mạc treo ruột, không cắt ruột x x     x
4169 4190 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt u màng tim x x     x
4170 4191 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt u nang màng ngoài tim  x x     x
4171 4192 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt u nhú tai mũi họng   x x     x
4172 4193 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt u OMC x x     x
4173 4194 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt u sau phúc mạc  x x     x
4174 4195 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt u thận ác tính x x     x
4175 4196 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt u thận lành tính x x     x
4176 4197 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt u thực quản x x     x
4177 4198 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt u trung thất x x     x
4178 4199 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt u tụy tiết insulin  x x     x
4179 4200 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt u tụy x x     x
4180 4201 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt u tuyến thượng thận 1 bên x x     x
4181 4202 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt u tuyến thượng thận 2 bên x x     x
4182 4203 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt u tuyến ức x       x
4183 4204 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt u xơ vòm mũi x x     x
4184 4205 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt van niệu đạo sau của trẻ em  x x     x
4185 4206 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt xương sườn số 1 (điều trị hội chứng đường thóat lồng ngực) x x     x
4186 4207 Gây tê phẫu thuật nội soi chỉnh vẹo cột sống ngực  x x     x
4187 4208 Gây tê phẫu thuật nội soi chửa ngoài tử cung x x     x
4188 4209 Gây tê phẫu thuật nội soi chuyển vị trí tĩnh mạch để tạo dò động mạch-tĩnh mạch cho chạy thận nhân tạo x x     x
4189 4210 Gây tê phẫu thuật nội soi cố định các tạng (lồng, sa, thoát vị … ) x x     x
4190 4211 Gây tê phẫu thuật nội soi cố định dạ dày x       x
4191 4212 Gây tê phẫu thuật nội soi cố định trực tràng + cắt đoạn đại tràng x x     x
4192 4213 Gây tê phẫu thuật nội soi cố định trực tràng x x     x
4193 4214 Gây tê phẫu thuật nội soi dẫn lưu áp-xe gan x x     x
4194 4215 Gây tê phẫu thuật nội soi dẫn lưu áp-xe tồn lưu x x     x
4195 4216 Gây tê phẫu thuật nội soi dẫn lưu áp-xe tụy x x     x
4196 4217 Gây tê phẫu thuật nội soi dẫn lưu đường mật qua da dưới siêu âm x x     x
4197 4218 Gây tê phẫu thuật nội soi dẫn lưu màng ngoài tim x x     x
4198 4219 Gây tê phẫu thuật nội soi dẫn lưu nang tụy x x     x
4199 4220 Gây tê phẫu thuật nội soi đặt điện cực tạo nhịp thượng tâm mạc x x     x
4200 4221 Gây tê phẫu thuật nội soi đặt lưới ngả tiền phúc mạc (TEP) x x     x
4201 4222 Gây tê phẫu thuật nội soi đặt lưới tiền phúc mạc qua ổ bụng (TAPP) x x     x
4202 4223 Gây tê phẫu thuật nội soi đặt lưới trong phúc mạc x x     x
4203 4224 Gây tê phẫu thuật nội soi đặt vòng thắt dạ dày x x     x
4204 4225 Gây tê phẫu thuật nội soi dị dạng mạch máu thần kinh số V x x     x
4205 4226 Gây tê phẫu thuật nội soi điều trị áp-xe ruột thừa x x     x
4206 4227 Gây tê phẫu thuật nội soi điều trị chảy máu đường mật, cắt gan x x     x
4207 4228 Gây tê phẫu thuật nội soi điều trị cứng khớp cổ chân x x     x
4208 4229 Gây tê phẫu thuật nội soi điều trị cứng khớp khủyu (Arthroscopic Management of Elbow Stiffness) x x     x
4209 4230 Gây tê phẫu thuật nội soi điều trị đám quánh ruột thừa x x     x
4210 4231 Gây tê phẫu thuật nội soi điều trị gãy xương vùng khủyu (Arthroscopic Fracture Management in the Elbow) x x     x
4211 4232 Gây tê phẫu thuật nội soi điều trị hẹp môn vị phì đại x x     x
4212 4233 Gây tê phẫu thuật nội soi điều trị hoại tử chỏm xương đùi bằng ghép sụn xương x x     x
4213 4234 Gây tê phẫu thuật nội soi điều trị hội chứng chèn ép trước cổ chân x x     x
4214 4235 Gây tê phẫu thuật nội soi điều trị mất vững bánh x x     x
4215 4236 Gây tê phẫu thuật nội soi điều trị mất vững khớp vai theo phương pháp Latarjet x x     x
4216 4237 Gây tê phẫu thuật nội soi điều trị mất vững khớp vai x x     x
4217 4238 Gây tê phẫu thuật nội soi điều trị máu đông màng phổi x x     x
4218 4239 Gây tê phẫu thuật nội soi điều trị Megacolon (phẫu thuật Soave đường hậu môn một thì) x x     x
4219 4240 Gây tê phẫu thuật nội soi điều trị ổ cặn màng phổi x x     x
4220 4241 Gây tê phẫu thuật nội soi điều trị phồng, hẹp, tắc động mạch chủ bụng dưới thận x x     x
4221 4242 Gây tê phẫu thuật nội soi điều trị rách sụn viền ổ cối x x     x
4222 4243 Gây tê phẫu thuật nội soi điều trị rách sụn viền trên từ trước ra sau x x     x
4223 4244 Gây tê phẫu thuật nội soi điều trị rò dịch não tuỷ nền sọ  x x     x
4224 4245 Gây tê phẫu thuật nội soi điều trị rò hậu môn x x     x
4225 4246 Gây tê phẫu thuật nội soi điều trị rung nhĩ x x     x
4226 4247 Gây tê phẫu thuật nội soi điều trị sa sinh dục x x     x
4227 4248 Gây tê phẫu thuật nội soi điều trị thoái khớp cùng đòn x x       x
4228 4249 Gây tê phẫu thuật nội soi điều trị thoát vị nền sọ  x x     x
4229 4250 Gây tê phẫu thuật nội soi điều trị tổn thương dây chằng tròn x x     x
4230 4251 Gây tê phẫu thuật nội soi điều trị tổn thương phức hợp sụn sợi tam giác x x     x
4231 4252 Gây tê phẫu thuật nội soi điều trị trào ngược thực quản x x     x
4232 4253 Gây tê phẫu thuật nội soi điều trị viêm co rút khớp vai x x     x
4233 4254 Gây tê phẫu thuật nội soi điều trị viêm khớp vai x x     x
4234 4255 Gây tê phẫu thuật nội soi điều trị viêm mỏm trên lồi cầu ngoài x x     x
4235 4256 Gây tê phẫu thuật nội soi điều trị vô sinh x x     x
4236 4257 Gây tê phẫu thuật nội soi điều trị xoắn dạ dày có kèm cắt dạ dày x x     x
4237 4258 Gây tê phẫu thuật nội soi đính lại nơi bám gân nhị đầu x x     x
4238 4259 Gây tê phẫu thuật nội soi đóng hậu môn nhân tạo x x     x
4239 4260 Gây tê phẫu thuật nội soi đóng lỗ thông liên nhĩ x x     x
4240 4261 Gây tê phẫu thuật nội soi đốt hạch giao cảm lồng ngực bằng dụng cụ siêu nhỏ. x x     x
4241 4262 Gây tê phẫu thuật nội soi Frey điều trị viêm tụy mạn x x     x
4242 4263 Gây tê phẫu thuật nội soi gây dính màng phổi x x     x
4243 4264 Gây tê phẫu thuật nội soi GEU thể huyết tụ thành nang x x     x
4244 4265 Gây tê phẫu thuật nội soi ghép sụn chêm x x     x
4245 4266 Gây tê phẫu thuật nội soi ghép sụn xương tự thân x x     x
4246 4267 Gây tê phẫu thuật nội soi ghép thần kinh điều trị liệt mặt x x     x
4247 4268 Gây tê phẫu thuật nội soi giải phóng lỗ liên hợp cột sống cổ  x x     x
4248 4269 Gây tê phẫu thuật nội soi giải phóng ống cổ tay x x     x
4249 4270 Gây tê phẫu thuật nội soi giảm áp dây thần kinh II x x     x
4250 4271 Gây tê phẫu thuật nội soi giảm áp ổ mắt x x     x
4251 4272 Gây tê phẫu thuật nội soi gỡ dính màng phổi x x     x
4252 4273 Gây tê phẫu thuật nội soi gỡ dính ruột x x     x
4253 4274 Gây tê phẫu thuật nội soi gỡ dính, hút rửa trong bệnh lý mủ màng phổi x x     x
4254 4275 Gây tê phẫu thuật nội soi hạ bóng trực tràng + tạo hình hậu môn một thì x x     x
4255 4276 Gây tê phẫu thuật nội soi hàn khớp cổ chân  x x     x
4256 4277 Gây tê phẫu thuật nội soi hàn khớp dưới sên  (Arthroscopic Subtalar Arthrodesis) x x     x
4257 4278 Gây tê phẫu thuật nội soi hẹp bể thận, niệu quản  x x     x
4258 4279 Gây tê phẫu thuật nội soi hỗ trợ (VATS) điều trị bệnh lý phổi, trung thất x x     x
4259 4280 Gây tê phẫu thuật nội soi hỗ trợ (VATS) điều trị bệnh lý tim x x     x
4260 4281 Gây tê phẫu thuật nội soi hỗ trợ cắt polyp to đại tràng x x     x
4261 4282 Gây tê phẫu thuật nội soi hổ trợ điều trị gãy xương phạm khớp vùng gối x x       x
4262 4283 Gây tê phẫu thuật nội soi hổ trợ điều trị hoại tử chỏm xương đùi bằng khoan giải áp x x     x
4263 4284 Gây tê phẫu thuật nội soi hỗ trợ giải áp vi mạch  x x     x
4264 4285 Gây tê phẫu thuật nội soi hỗ trợ kẹp túi phình x x     x
4265 4286 Gây tê phẫu thuật nội soi hỗ trợ làm cứng cột sống lưng x x     x
4266 4287 Gây tê phẫu thuật nội soi hỗ trợ lấy u não x x     x
4267 4288 Gây tê phẩu thuật nội soi kẹp ống động mạch   x x     x
4268 4289 Gây tê phẫu thuật nội soi khâu cầm máu lách x x     x
4269 4290 Gây tê phẫu thuật nội soi khâu cầm máu vỡ gan x x     x
4270 4291 Gây tê phẫu thuật nội soi khâu chóp xoay x x     x
4271 4292 Gây tê phẫu thuật nội soi khâu cơ hoành x x     x
4272 4293 Gây tê phẫu thuật nội soi khâu gấp nếp cơ hoành (điều trị liệt thần kinh hoành) x x     x
4273 4294 Gây tê phẫu thuật nội soi khâu hẹp lỗ thực quản + tạo hình tâm vị kiểu Lortat-Jacob x x     x
4274 4295 Gây tê phẫu thuật nội soi khâu hẹp lỗ thực quản + tạo hình tâm vị kiểu Dor x x     x
4275 4296 Gây tê phẫu thuật nội soi khâu hẹp lỗ thực quản + tạo hình tâm vị kiểu Toupet x x     x
4276 4297 Gây tê phẫu thuật nội soi khâu hẹp lỗ thực quản + tạo hình tâm vị kiểu Nissen x x     x
4277 4298 Gây tê phẫu thuật nội soi khâu khoảng gian chóp xoay (Arthroscopic Rotator Interval Closure) x x     x
4278 4299 Gây tê phẫu thuật nội soi khâu mạc treo x x     x
4279 4300 Gây tê phẫu thuật nội soi khâu miệng nối đại-trực tràng, rửa bụng, dẫn lưu (xì miệng nối đại-trực tràng) x x     x
4280 4301 Gây tê phẫu thuật nội soi khâu rò ống ngực x x     x
4281 4302 Gây tê phẫu thuật nội soi khâu sụn chêm (Arthroscopic Meniscus Repair) x x     x
4282 4303 Gây tê phẫu thuật nội soi khâu thủng cơ hoành x x     x
4283 4304 Gây tê phẫu thuật nội soi khâu thủng dạ dày + nối dạ dày-hỗng tràng x x     x
4284 4305 Gây tê phẫu thuật nội soi khâu thủng dạ dày x x     x
4285 4306 Gây tê phẫu thuật nội soi khâu thủng đại tràng + hậu môn nhân tạo trên dòng x x     x
4286 4307 Gây tê phẫu thuật nội soi khâu thủng đại tràng x x     x
4287 4308 Gây tê phẫu thuật nội soi khâu thủng ruột non + đưa ruột non ra da trên dòng x x     x
4288 4309 Gây tê phẫu thuật nội soi khâu thủng ruột non x x     x
4289 4310 Gây tê phẫu thuật nội soi khâu thủng tá tràng + nối dạ dày-hỗng tràng x x     x
4290 4311 Gây tê phẫu thuật nội soi khâu thủng tá tràng x x     x
4291 4312 Gây tê phẫu thuật nội soi khâu thủng trực tràng + hậu môn nhân tạo trên dòng x x     x
4292 4313 Gây tê phẫu thuật nội soi khâu thủng trực tràng x x     x
4293 4314 Gây tê phẫu thuật nội soi khâu vết thương dạ dày + nối dạ dày-hỗng tràng x x     x
4294 4315 Gây tê phẫu thuật nội soi khâu vết thương dạ dày x x     x
4295 4316 Gây tê phẫu thuật nội soi khâu vết thương đại tràng x x     x
4296 4317 Gây tê phẫu thuật nội soi khâu vết thương ruột non + đưa ruột non ra da trên dòng x x     x
4297 4318 Gây tê phẫu thuật nội soi khâu vết thương ruột non x x     x
4298 4319 Gây tê phẫu thuật nội soi khâu vết thương tá tràng + nối dạ dày-hỗng tràng x x     x
4299 4320 Gây tê phẫu thuật nội soi khâu vết thương tá tràng x x     x
4300 4321 Gây tê phẫu thuật nội soi khâu vết thương trực tràng + hậu môn nhân tạo trên dòng x x     x
4301 4322 Gây tê phẫu thuật nội soi khâu vết thương trực tràng x x     x
4302 4323 Gây tê phẫu thuật nội soi khoan kích thích tủy x x     x
4303 4324 Gây tê phẫu thuật nội soi khớp bả vai lồng ngực x x     x
4304 4325 Gây tê phẫu thuật nội soi kỹ thuật Heller điều trị co thắt tâm vị x x     x
4305 4326 Gây tê phẫu thuật nội soi làm hậu môn nhân tạo x x     x
4306 4327 Gây tê phẫu thuật nội soi lấy dị vật phổi – màng phổi x x     x
4307 4328 Gây tê phẫu thuật nội soi lấy dị vật trong đường mật   x     x
4308 4329 Gây tê phẫu thuật nội soi lấy đĩa đệm cột sống ngực đường trư¬ớc trong vẹo cột sống x x     x
4309 4330 Gây tê phẫu thuật nội soi lấy hạch trung thất x x     x
4310 4331 Gây tê phẫu thuật nội soi lấy máu phế mạc đông x x     x
4311 4332 Gây tê phẫu thuật nội soi lấy máu tụ x x     x
4312 4333 Gây tê phẫu thuật nội soi lấy nhân đệm cốt sống lưng qua lỗ liên hợp x x     x
4313 4334 Gây tê phẫu thuật nội soi lấy nhân đệm cột sống sống lưng qua đường liên bản sống x x     x
4314 4335 Gây tê phẫu thuật nội soi lấy sỏi đường mật trong và ngoài gan có dẫn lưu Kehr x x     x
4315 4336 Gây tê phẫu thuật nội soi lấy sỏi niệu quản  x x     x
4316 4337 Gây tê phẫu thuật nội soi lấy sỏi OMC có dẫn lưu Kehr x x     x
4317 4338 Gây tê phẫu thuật nội soi lấy thoát vị đĩa đệm cột sống cổ đường sau x x     x
4318 4339 Gây tê phẫu thuật nội soi lấy u não dưới lều x x     x
4319 4340 Gây tê phẫu thuật nội soi lấy u não thất x x     x
4320 4341 Gây tê phẫu thuật nội soi lấy u não vòm sọ x x     x
4321 4342 Gây tê phẫu thuật nội soi lấy u nền sọ  x x     x
4322 4343 Gây tê phẫu thuật nội soi lấy u thành ngực x x     x
4323 4344 Gây tê phẫu thuật nội soi lấy u vùng bản lề chẫm cổ qua miệng x x     x
4324 4345 Gây tê phẫu thuật nội soi lồng ngực cầm máu x x     x
4325 4346 Gây tê phẫu thuật nội soi lồng ngực cắt 1 phổi x x     x
4326 4347 Gây tê phẫu thuật nội soi lồng ngực lấy máu tụ, cầm máu x x     x
4327 4348 Gây tê phẫu thuật nội soi lồng ngực sinh thiết chẩn đoán x x     x
4328 4349 Gây tê phẫu thuật nội soi lồng ngực xử trí tràn máu, tràn khí màng phổi x x x   x
4329 4350 Gây tê phẫu thuật nội soi mở cửa sổ màng tim–màng phổi x x     x
4330 4351 Gây tê phẫu thuật nội soi mở hồi tràng/hỗng tràng ra da x x     x
4331 4352 Gây tê phẫu thuật nội soi mở ống mật chủ lấy sỏi + cắt gan thùy trái x x     x
4332 4353 Gây tê phẫu thuật nội soi mở ống mật chủ lấy sỏi + cắt túi mật x x     x
4333 4354 Gây tê phẫu thuật nội soi mở ống mật chủ lấy sỏi + nối ống mật chủ-hỗng tràng x x     x
4334 4355 Gây tê phẫu thuật nội soi mở ống mật chủ lấy sỏi x x     x
4335 4356 Gây tê phẫu thuật nội soi mở ruột lấy dị vật x x     x
4336 4357 Gây tê phẫu thuật nội soi mở ruột non ra da x x     x
4337 4358 Gây tê phẫu thuật nội soi mở sàng hàm x x     x
4338 4359 Gây tê phẫu thuật nội soi mở túi mật ra da x x x   x
4339 4360 Gây tê phẫu thuật nội soi mũi xoang điều trị gãy xương hàm mặt x x     x
4340 4361 Gây tê phẫu thuật nội soi nang thận qua phúc mạc  x x     x
4341 4362 Gây tê phẫu thuật nội soi nang thận sau phúc mạc  x x     x
4342 4363 Gây tê phẫu thuật nội soi nối dạ dày-hỗng tràng x x     x
4343 4364 Gây tê phẫu thuật nội soi nối dạ dày-hỗng tràng, nối túi mật-hỗng tràng x x     x
4344 4365 Gây tê phẫu thuật nội soi nối nang tụy- dạ dày điều trị nang giả tụy x x     x
4345 4366 Gây tê phẫu thuật nội soi nối nang tụy-hỗng tràng x x     x
4346 4367 Gây tê phẫu thuật nội soi nối OMC-tá tràng x x     x
4347 4368 Gây tê phẫu thuật nội soi nối ống gan chung-hỗng tràng x x     x
4348 4369 Gây tê phẫu thuật nội soi nối ống mật chủ-hỗng tràng x x     x
4349 4370 Gây tê phẫu thuật nội soi nối tắt đại tràng-đại tràng x x     x
4350 4371 Gây tê phẫu thuật nội soi nối tắt hồi tràng-đại tràng ngang x x     x
4351 4372 Gây tê phẫu thuật nội soi nối tắt ruột non-ruột non x x     x
4352 4373 Gây tê phẫu thuật nội soi nối tắt thực quản-dạ dày bằng đại tràng x x     x
4353 4374 Gây tê phẫu thuật nội soi nối thông lệ mũi x x     x
4354 4375 Gây tê phẫu thuật nội soi nối túi mật-hỗng tràng x x     x
4355 4376 Gây tê phẫu thuật nội soi nối vòi tử cung x x     x
4356 4377 Gây tê phẫu thuật nội soi ổ bụng chuẩn đoán x x     x
4357 4378 Gây tê phẫu thuật nội soi ổ bụng lấy dụng cụ tránh thai x x     x
4358 4379 Gây tê phẫu thuật nội soi ổ bụng lấy sỏi bể thận x x     x
4359 4380 Gây tê phẫu thuật nội soi phá nang màng nhện dịch não tủy x x     x
4360 4381 Gây tê phẫu thuật nội soi phá thông sàn não thất III x       x
4361 4382 Gây tê phẫu thuật nội soi phá thông sàn não thất và sinh thiết u não thất x x     x
4362 4383 Gây tê phẫu thuật nội soi phình đại tràng bẩm sinh x x     x
4363 4384 Gây tê phẫu thuật nội soi phình động mạch chủ bụng x x     x
4364 4385 Gây tê phẫu thuật nội soi phục hồi thành bụng x x     x
4365 4386 Gây tê phẫu thuật nội soi qua dạ dày cắt polyp dạ dày x x     x
4366 4387 Gây tê phẫu thuật nội soi Robotigae x x     x
4367 4388 Gây tê phẫu thuật nội soi rửa bụng, dẫn lưu x x     x
4368 4389 Gây tê phẫu thuật nội soi sau phúc mạc lấy sỏi bể thận x x     x
4369 4390 Gây tê phẫu thuật nội soi sau phúc mạc lấy sỏi niệu quản x x     x
4370 4391 Gây tê phẫu thuật nội soi sinh thiết hạch ổ bụng x x     x
4371 4392 Gây tê phẫu thuật nội soi sinh thiết u não thất x x     x
4372 4394 Gây tê phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo sau x x     x
4373 4395 Gây tê phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước bằng gân bánh chè tự thân) x x     x
4374 4396 Gây tê phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước bằng gân chân ngỗng x x     x
4375 4397 Gây tê phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước bằng gân tứ đầu x x     x
4376 4398 Gây tê phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước bằng kỹ thuật hai bó)  x x     x
4377 4399 Gây tê phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng quạ đòn  x x     x
4378 4400 Gây tê phẫu thuật nội soi tái tạo lại dây chằng chéo sau x x     x
4379 4401 Gây tê phẫu thuật nội soi tái tạo lại dây chằng chéo trước x x     x
4380 4402 Gây tê phẫu thuật nội soi tán sỏi trong phẫu thuật nội soi đường mật và tán sỏi qua đường hầm Kehr x x     x
4381 4403 Gây tê phẫu thuật nội soi tán sỏi, dẫn lưu đường mật qua da dưới ECHO x x     x
4382 4404 Gây tê phẫu thuật nội soi tạo hình cống não x       x
4383 4405 Gây tê phẫu thuật nội soi tạo hình khúc nối niệu quản - bể thận x x     x
4384 4406 Gây tê phẫu thuật nội soi tạo hình mỏm cùng vai (Arthroscopic Subacromial Decompression) x x     x
4385 4407 Gây tê phẫu thuật nội soi tạo hình niệu quản x x     x
4386 4408 Gây tê phẫu thuật nội soi tạo hình tâm vị kiểu Dor x x     x
4387 4409 Gây tê phẫu thuật nội soi tạo hình tâm vị kiểu Lortat-Jacob x x     x
4388 4410 Gây tê phẫu thuật nội soi tạo hình tâm vị kiểu Nissen x x     x
4389 4411 Gây tê phẫu thuật nội soi tạo hình tâm vị kiểu Toupet x x     x
4390 4412 Gây tê phẫu thuật nội soi tạo hình thực quản x x     x
4391 4413 Gây tê phẫu thuật nội soi thắt động mạch gan điều trị ung thư gan/vết thương gan x x     x
4392 4414 Gây tê phẫu thuật nội soi thắt động mạch hàm trong x x     x
4393 4415 Gây tê phẫu thuật nội soi thắt ống ngực (điều trỡ dò bạch huyết) x x     x
4394 4416 Gây tê phẫu thuật nội soi thắt tuần hoàn bàng hệ x x     x
4395 4417 Gây tê phẫu thuật nội soi thay van hai lá x       x
4396 4418 Gây tê phẫu thuật nội soi treo thận để điều trị sa thận x x     x
4397 4419 Gây tê phẫu thuật nội soi tuỷ sống x x     x
4398 4420 Gây tê phẫu thuật nội soi tuyến yên qua đường xương bướm x x     x
4399 4421 Gây tê phẫu thuật nội soi u buồng trứng trên bệnh nhân có thai x x     x
4400 4422 Gây tê phẫu thuật nội soi u mạc treo x x     x
4401 4423 Gây tê phẫu thuật nội soi u nang buồng trứng x x     x
4402 4424 Gây tê phẫu thuật nội soi vét hạch tiểu khung x x     x
4403 4425 Gây tê phẫu thuật nội soi viêm phần phụ x x     x
4404 4426 Gây tê phẫu thuật nội soi viêm phúc mạc do viêm ruột thừa x x     x
4405 4427 Gây tê phẫu thuật nội soi vỡ đại tràng x x     x
4406 4428 Gây tê phẫu thuật nội soi vùng nền sọ x x     x
4407 4429 Gây tê phẫu thuật nội soi xẻ sa lồi lỗ niệu quản x x     x
4408 4430 Gây tê phẫu thuật nội soi xoang bướm – trán x       x
4409 4431 Gây tê phẫu thuật nội soi xử lý viêm phúc mạc tiểu khung x x     x
4410 4432 Gây tê phẫu thuật nối tắt ruột non – đại tràng hoặc trực tràng x x     x
4411 4433 Gây tê phẫu thuật nối tắt ruột non – ruột non x x x   x
4412 4434 Gây tê phẫu thuật nối thông lệ mũi có hoặc không đặt ống Silicon có hoặc không áp thuốc chống chuyển hóa x x     x
4413 4435 Gây tê phẫu thuật nối tụy ruột x x     x
4414 4436 Gây tê phẫu thuật nối vị tràng x x x   x
4415 4437 Gây tê phẫu thuật nối vòi tử cung x x     x
4416 4438 Gây tê phẫu thuật nối Wirsung ruột non + nối ống mật chủ - ruột non + nối dạ dày – ruột non trên ba quai ruột biệt lập x x     x
4417 4439 Gây tê phẫu thuật nong niệu đạo x x     x
4418 4440 Gây tê phẫu thuật Nuss kết hợp nội soi lồng điều trị lõm ngực bẩm sinh (VATS) x x     x
4419 4441 Gây tê phẫu thuật ổ bụng trung phẫu ở trẻ em x x x   x
4420 4442 Gây tê phẫu thuật quặm bẩm sinh x x     x
4421 4443 Gây tê phẫu thuật sa bàng quang qua ngõ âm đạo (tạo hình thành trước âm đạo) x x     x
4422 4444 Gây tê phẫu thuật sa sinh dục x x     x
4423 4445 Gây tê phẫu thuật tạo hình âm đạo + tầng sinh môn x x     x
4424 4446 Gây tê phẫu thuật tháo lồng ruột x x     x
4425 4447 Gây tê phẫu thuật ứ máu kinh x x     x
4426 4448 Gây tê phẫu thuật vá da tạo hình mi x x     x
4427 4449 Gây tê phẫu thuật vá da, niêm mạc tạo cùng đồ có hoặc không tách dính mi cầu x x     x
4428 4450 Gây tê phẫu thuật vá vỡ xương hốc mắt (thành dưới, thành trong có hoặc không dùng sụn sườn) x x     x
4429 4451 Gây tê phẫu thuật viêm phúc mạc ruột thừa ở trẻ dưới 6 tuổi x x     x
4430 4452 Gây tê phẫu thuật viêm sụn vành tai, dị tật vành tai x x     x
4431 4453 Gây tê rút sonde JJ do nơi khác đặt hoặc thay sonde JJ tại khoa x x x   x
4432 4454 Gây tê tán sỏi qua da bằng laser x x     x
4433 4455 Gây tê tán sỏi qua da bằng siêu âm x x     x
4434 4456 Gây tê tán sỏi qua da bằng xung hơi x x     x
4435 4457 Gây tê tán sỏi thận qua da  x x     x
4436 4458 Gây tê thông tim chẩn đoán và điều trị các bệnh lí tim và mạch ở trẻ em x x     x
4437 4459 Gây tê trung phẫu ngực ở trẻ em x x     x
    Đ. AN THẦN          
4438 4460 An thần bệnh nhân khi chụp hình ở khoa chẩn đoán hình ảnh x x x   x
4439 4461 An thần bệnh nhân nhổ răng x x     x
4440 4462 An thần bệnh nhân nội soi đường mật x x     x
4441 4463 An thần bệnh nhân nội soi đường tiêu hóa x x     x
4442 4464 An thần bệnh nhân nội soi khí phế quản x x x   x
4443 4465 An thần bệnh nhân phải nắn xương x x x   x
4444 4466 An thần cho bệnh nhân nằm ở hồi sức x x x   x
4445 4467 An thần cho bệnh nhân nằm ở hồi tỉnh x x x   x
4446 4468 An thần nội khí quản phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân giảm tiểu cầu x x     x
4447 4469 An thần nội khí quản phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân hen phế quản x x     x
4448 4470 An thần nội soi buồng tử cung can thiệp x x     x
4449 4471 An thần nội soi buồng tử cung chẩn đoán x x     x
4450 4472 An thần nội soi buồng tử cung nạo buồng tử cung x x     x
4451 4473 An thần nội soi buồng tử cung sinh thiết buồng tử cung x x     x
4452 4474 An thần nội soi buồng tử cung, vòi trứng thông vòi trứng x x     x
4453 4475 An thần nội soi gắp dị vật đường thở  x x     x
4454 4476 An thần nội soi niệu quản 2 bên 1 thì gắp sỏi niệu quản X x     x
4455 4477 An thần nội soi niệu quản 2 bên 1 thì tán sỏi niệu quản X x     x
4456 4478 An thần nội soi niệu quản ngược dòng bằng ống soi mềm tán sỏi thận bằng laser X x     x
4457 4479 An thần nội soi niệu quản tán sỏi bằng laser X x     x
4458 4480 An thần nội soi nong hẹp thực quản x x     x
4459 4481 An thần nội soi nong niệu quản hẹp X x     x
4460 4482 An thần nội soi ổ bụng chẩn đoán X x     x
4461 4483 An thần nội soi phế quản sinh thiết chẩn đoán  x x     x
4462 4484 An thần nội soi tán sỏi niệu quản  X x     x
4463 4485 An thần nội soi tán sỏi niệu quản ngược dòng  X x     x
4464 4486 An thần nội soi thận ống mềm gắp sỏi thận X x     x
4465 4487 An thần nội soi thận ống mềm tán sỏi thận X x     x
4466 4488 An thần nội soi xẻ lỗ niệu quản lấy sỏi X x     x
4467 4489 An thần phẫu thuật đóng dò bàng quang - âm đạo x x     x
4468 4490 An thần phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân có bệnh về máu x x     x
4469 4491 An thần phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân HIV- AID x x     x
4470 4492 An thần phẫu thuật mắt ở trẻ em x x     x
4471 4493 An thần phẫu thuật nội soi kẹp ống động mạch  x x     x
4472 4494 An thần phẫu thuật nội soi bắc cầu nối động mạch chủ xuống-động mạch đùi x x     x
4473 4495 An thần phẫu thuật nội soi bịt lỗ dò dịch não tuỷ  x x     x
4474 4496 An thần phẫu thuật nội soi bóc u xơ tử cung x x     x
4475 4497 An thần phẫu thuật nội soi bóc vỏ màng phổi x x     x
4476 4498 An thần phẫu thuật nội soi buồng tử cung + mở thông 2 vòi tử cung x x     x
4477 4499 An thần phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt dính buồng tử cung x x     x
4478 4500 An thần phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt polype x x     x
4479 4501 An thần phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt u xơ x x     x
4480 4502 An thần phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt vách ngăn x x     x
4481 4503 An thần phẫu thuật nội soi cắm lại niệu quản  x x     x
4482 4504 An thần phẫu thuật nội soi cắm lại niệu quản vào bàng quang x x     x
4483 4505 An thần phẫu thuật nội soi cầm máu sau phẫu thuật x x     x
4484 4506 An thần phẫu thuật nội soi căng da trán, căng da mặt, căng da cổ x x     x
4485 4507 An thần phẫu thuật nội soi cắt 1 thùy tuyến giáp + eo giáp x x     x
4486 4508 An thần phẫu thuật nội soi cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân x x     x
4487 4509 An thần phẫu thuật nội soi cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân độc x x     x
4488 4510 An thần phẫu thuật nội soi cắt 1 thùy tuyến giáp x x     x
4489 4511 An thần phẫu thuật nội soi cắt 2/3 dạ dày  x x     x
4490 4512 An thần phẫu thuật nội soi cắt 3/4 dạ dày  x x     x
4491 4513 An thần phẫu thuật nội soi cắt bạch mạch thận  x x     x
4492 4514 An thần phẫu thuật nội soi cắt bán phần 1 thùy tuyến giáp x x     x
4493 4515 An thần phẫu thuật nội soi cắt bán phần lách trong chấn thương x x     x
4494 4516 An thần phẫu thuật nội soi cắt u họat dịch cổ tay x x     x
4495 4517 An thần phẫu thuật nội soi cắt u mạc treo ruột + cắt đoạn ruột non x x     x
4496 4518 An thần phẫu thuật nội soi cắt u mạc treo ruột, không cắt ruột x x     x
4497 4519 An thần phẫu thuật nội soi cắt u màng tim x x     x
4498 4520 An thần phẫu thuật nội soi cắt u nang màng ngoài tim  x x     x
4499 4521 An thần phẫu thuật nội soi cắt u OMC x x     x
4500 4522 An thần phẫu thuật nội soi cắt u sau phúc mạc  x x     x
4501 4523 An thần phẫu thuật nội soi cắt u thận ác tính x x     x
4502 4524 An thần phẫu thuật nội soi cắt u thận lành tính x x     x
4503 4525 An thần phẫu thuật nội soi cắt u thực quản x x     x
4504 4526 An thần phẫu thuật nội soi cắt u trung thất x x     x
4505 4527 An thần phẫu thuật nội soi cắt u tụy x x     x
4506 4528 An thần phẫu thuật nội soi cắt u tuyến thượng thận 1 bên x x     x
4507 4529 An thần phẫu thuật nội soi cắt u tuyến thượng thận 2 bên x x     x
4508 4530 An thần phẫu thuật nội soi cắt u tuyến ức x x     x
4509 4531 An thần phẫu thuật nội soi cắt u xơ vòm mũi x x     x
4510 4532 An thần phẫu thuật nội soi cắt xương sườn số 1 (điều trị hội chứng đường thóat lồng ngực) x x     x
4511 4533 An thần phẫu thuật nội soi chửa ngoài tử cung x x     x
4512 4534 An thần phẫu thuật nội soi chuyển vị trí tĩnh mạch để tạo dò động mạch-tĩnh mạch cho chạy thận nhân tạo x x     x
4513 4535 An thần phẫu thuật nội soi cố định dạ dày x x     x
4514 4536 An thần phẫu thuật nội soi cố định trực tràng + cắt đoạn đại tràng x x     x
4515 4537 An thần phẫu thuật nội soi cố định trực tràng x x     x
4516 4538 An thần phẫu thuật nội soi dẫn lưu áp xe tồn lưu x x     x
4517 4539 An thần phẫu thuật nội soi dẫn lưu áp xe tụy x x     x
4518 4540 An thần phẫu thuật nội soi dẫn lưu áp-xe gan x x     x
4519 4541 An thần phẫu thuật nội soi dẫn lưu đường mật qua da dưới siêu âm x x     x
4520 4542 An thần phẫu thuật nội soi dẫn lưu màng ngoài tim x x     x
4521 4543 An thần phẫu thuật nội soi dẫn lưu nang tụy x x     x
4522 4544 An thần phẫu thuật nội soi đặt điện cực tạo nhịp thượng tâm mạc x x     x
4523 4545 An thần phẫu thuật nội soi đặt lưới ngả tiền phúc mạc (TEP) x x     x
4524 4546 An thần phẫu thuật nội soi đặt lưới tiền phúc mạc qua ổ bụng (TAPP) x x     x
4525 4547 An thần phẫu thuật nội soi đặt lưới trong phúc mạc x x     x
4526 4548 An thần phẫu thuật nội soi đặt vòng thắt dạ dày x x     x
4527 4549 An thần phẫu thuật nội soi điều trị chảy máu đường mật, cắt gan x x     x
4528 4550 An thần phẫu thuật nội soi điều trị cứng khớp cổ chân x x     x
4529 4551 An thần phẫu thuật nội soi điều trị cứng khớp khủyu (Arthroscopic Management of Elbow Stiffness) x x     x
4530 4552 An thần phẫu thuật nội soi điều trị đám quánh quột thừa   x     x
4531 4553 An thần phẫu thuật nội soi điều trị gãy xương vùng khủyu x x     x
4532 4554 An thần phẫu thuật nội soi điều trị hoại tử chỏm xương đùi bằng ghép sụn xương x x     x
4533 4555 An thần phẫu thuật nội soi điều trị hội chứng chèn ép trước cổ chân x x     x
4534 4556 An thần phẫu thuật nội soi điều trị mất vững bánh chè x   x     x
4535 4557 An thần phẫu thuật nội soi điều trị mất vững khớp vai theo phương pháp Latarjet x x     x
4536 4558 An thần phẫu thuật nội soi điều trị mất vững khớp vai x   x     x
4537 4559 An thần phẫu thuật nội soi điều trị máu đông màng phổi x x     x
4538 4560 An thần phẫu thuật nội soi Điều trị Megacolon (phẫu thuật Soave đường hậu môn một thì) x x     x
4539 4561 An thần phẫu thuật nội soi điều trị ổ cặn màng phổi x x     x
4540 4562 An thần phẫu thuật nội soi điều trị phồng, hẹp, tắc động mạch chủ bụng dưới thận x x     x
4541 4563 An thần phẫu thuật nội soi điều trị rách sụn viền ổ cối x   x     x
4542 4564 An thần phẫu thuật nội soi điều trị rách sụn viền trên từ trước ra sau x x     x
4543 4565 An thần phẫu thuật nội soi điều trị rò dịch não tuỷ nền sọ  x x     x
4544 4566 An thần phẫu thuật nội soi điều trị rò hậu môn x x     x
4545 4567 An thần phẫu thuật nội soi điều trị rung nhĩ x x     x
4546 4568 An thần phẫu thuật nội soi điều trị sa sinh dục x x     x
4547 4569 An thần phẫu thuật nội soi điều trị thoái khớp cùng đòn x x     x
4548 4570 An thần phẫu thuật nội soi điều trị thoát vị nền sọ  x x     x
4549 4571 An thần phẫu thuật nội soi điều trị tổn thương dây chằng tròn  x x     x
4550 4572 An thần phẫu thuật nội soi điều trị tổn thương phức hợp sụn sợi tam giác x x     x
4551 4573 An thần phẫu thuật nội soi điều trị trào ngược thực quản  x x     x
4552 4574 An thần phẫu thuật nội soi điều trị viêm co rút khớp vai x   x     x
4553 4575 An thần phẫu thuật nội soi điều trị viêm khớp vai x x     x
4554 4576 An thần phẫu thuật nội soi điều trị viêm mỏm trên lồi cầu ngoài  ) x x     x
4555 4577 An thần phẫu thuật nội soi điều trị vô sinh x x     x
4556 4578 An thần phẫu thuật nội soi điều trị xoắn dạ dày có kèm cắt dạ dày   x     x
4557 4579 An thần phẫu thuật nội soi đính lại nơi bám gân nhị đầu x x     x
4558 4580 An thần phẫu thuật nội soi đóng hậu môn nhân tạo x x     x
4559 4581 An thần phẫu thuật nội soi đóng lỗ thông liên nhĩ x x     x
4560 4582 An thần phẫu thuật nội soi đốt hạch giao cảm lồng ngực bằng dụng cụ siêu nhỏ. x x     x
4561 4583 An thần phẫu thuật nội soi Frey điều trị viêm tụy mạn x x     x
4562 4584 An thần phẫu thuật nội soi gây dính màng phổi x x     x
4563 4585 An thần phẫu thuật nội soi GEU thể huyết tụ thành nang x x     x
4564 4586 An thần phẫu thuật nội soi ghép sụn chêm x x     x
4565 4587 An thần phẫu thuật nội soi ghép sụn xương tự thân x   x     x
4566 4588 An thần phẫu thuật nội soi ghép thần kinh điều trị liệt mặt x x     x
4567 4589 An thần phẫu thuật nội soi giải phóng lỗ liên hợp cột sống cổ  x x     x
4568 4590 An thần phẫu thuật nội soi giải phóng ống cổ tay x x     x
4569 4591 An thần phẫu thuật nội soi giảm áp dây thần kinh II x x     x
4570 4592 An thần phẫu thuật nội soi giảm áp ổ mắt x x     x
4571 4593 An thần phẫu thuật nội soi gỡ dính màng phổi x x     x
4572 4594 An thần phẫu thuật nội soi gỡ dính ruột x x     x
4573 4595 An thần phẫu thuật nội soi gỡ dính, hút rửa trong bệnh lý mủ màng phổi x x     x
4574 4596 An thần phẫu thuật nội soi hạ bóng trực tràng + tạo hình hậu môn một thì x x     x
4575 4597 An thần phẫu thuật nội soi hàn khớp cổ chân  x x     x
4576 4598 An thần phẫu thuật nội soi hàn khớp dưới sên  x x     x
4577 4599 An thần phẫu thuật nội soi hẹp bể thận, niệu quản  x x     x
4578 4600 An thần phẫu thuật nội soi hỗ trợ (VATS) điều trị bệnh lý phổi, trung thất x x     x
4579 4601 An thần phẫu thuật nội soi hỗ trợ (VATS) điều trị bệnh lý tim x x     x
4580 4602 An thần phẫu thuật nội soi hỗ trợ cắt polyp to đại tràng  x x     x
4581 4603 An thần phẫu thuật nội soi hổ trợ điều trị gãy xương phạm khớp vùng gối  x x     x
4582 4604 An thần phẫu thuật nội soi hổ trợ điều trị hoại tử chỏm xương đùi bằng khoan giải áp x x x     x
4583 4605 An thần phẫu thuật nội soi hỗ trợ giải áp vi mạch  x x     x
4584 4606 An thần phẫu thuật nội soi hỗ trợ kẹp túi phình x x     x
4585 4607 An thần phẫu thuật nội soi hỗ trợ làm cứng cột sống lưng x x     x
4586 4610 An thần phẫu thuật nội soi khâu cầm máu lách x x     x
4587 4611 An thần phẫu thuật nội soi khâu cầm máu vỡ gan x x     x
4588 4612 An thần phẫu thuật nội soi khâu chóp xoay   x x     x
4589 4613 An thần phẫu thuật nội soi khâu cơ hoành x x     x
4590 4614 An thần phẫu thuật nội soi khâu gấp nếp cơ hoành (điều trị liệt thần kinh hoành) x x     x
4591 4615 An thần phẫu thuật nội soi khâu hẹp lỗ thực quản + tạo hình tâm vị kiểu Lortat-Jacob x x     x
4592 4616 An thần phẫu thuật nội soi khâu hẹp lỗ thực quản + tạo hình tâm vị kiểu Dor x x     x
4593 4617 An thần phẫu thuật nội soi khâu hẹp lỗ thực quản + tạo hình tâm vị kiểu Toupet x x     x
4594 4618 An thần phẫu thuật nội soi khâu hẹp lỗ thực quản + tạo hình tâm vị kiểu Nissen x x     x
4595 4619 An thần phẫu thuật nội soi khâu khoảng gian chóp xoay x x     x
4596 4620 An thần phẫu thuật nội soi khâu mạc treo x x     x
4597 4621 An thần phẫu thuật nội soi khâu miệng nối đại-trực tràng, rửa bụng, dẫn lưu (xì miệng nối đại-trực tràng) x x     x
4598 4622 An thần phẫu thuật nội soi khâu rò ống ngực x x     x
4599 4623 An thần phẫu thuật nội soi khâu sụn chêm (Arthroscopic Meniscus Repair) x x     x
4600 4624 An thần phẫu thuật nội soi khâu thủng cơ hoành x x     x
4601 4625 An thần phẫu thuật nội soi khâu thủng dạ dày + nối dạ dày-hỗng tràng x x     x
4602 4626 An thần phẫu thuật nội soi khâu thủng dạ dày x x     x
4603 4627 An thần phẫu thuật nội soi khâu thủng đại tràng + hậu môn nhân tạo trên dòng x x     x
4604 4628 An thần phẫu thuật nội soi khâu thủng đại tràng x x     x
4605 4629 An thần phẫu thuật nội soi khâu thủng ruột non + đưa ruột non ra da trên dòng x x     x
4606 4630 An thần phẫu thuật nội soi khâu thủng ruột non x x     x
4607 4631 An thần phẫu thuật nội soi khâu thủng tá tràng + nối dạ dày-hỗng tràng x x     x
4608 4632 An thần phẫu thuật nội soi khâu thủng tá tràng x x     x
4609 4633 An thần phẫu thuật nội soi khâu thủng trực tràng + hậu môn nhân tạo trên dòng x x     x
4610 4634 An thần phẫu thuật nội soi khâu thủng trực tràng x x     x
4611 4635 An thần phẫu thuật nội soi khâu vết thương dạ dày + nối dạ dày-hỗng tràng x x     x
4612 4636 An thần phẫu thuật nội soi khâu vết thương dạ dày x x     x
4613 4637 An thần phẫu thuật nội soi khâu vết thương đại tràng + hậu môn nhân tạo trên dòng x x     x
4614 4638 An thần phẫu thuật nội soi khâu vết thương đại tràng x x     x
4615 4639 An thần phẫu thuật nội soi khâu vết thương ruột non + đưa ruột non ra da trên dòng x x     x
4616 4640 An thần phẫu thuật nội soi khâu vết thương ruột non x x     x
4617 4641 An thần phẫu thuật nội soi khâu vết thương tá tràng + nối dạ dày-hỗng tràng x x     x
4618 4642 An thần phẫu thuật nội soi khâu vết thương tá tràng x x     x
4619 4643 An thần phẫu thuật nội soi khâu vết thương trực tràng + hậu môn nhân tạo trên dòng x x     x
4620 4644 An thần phẫu thuật nội soi khâu vết thương trực tràng x x     x
4621 4645 An thần phẫu thuật nội soi khoan kích thích tủy (Microfracture technique) x x     x
4622 4646 An thần phẫu thuật nội soi khớp bả vai lồng ngực (Arthroscopic Management of Scapulothoracic Disorders) x x     x
4623 4647 An thần phẫu thuật nội soi kỹ thuật Heller điều trị co thắt tâm vị x x     x
4624 4648 An thần phẫu thuật nội soi làm hậu môn nhân tạo x x     x
4625 4649 An thần phẫu thuật nội soi lấy dị vật phổi – màng phổi x x     x
4626 4650 An thần phẫu thuật nội soi lấy dị vật trong đường mật x x     x
4627 4651 An thần phẫu thuật nội soi lấy hạch trung thất x x     x
4628 4652 An thần phẫu thuật nội soi lấy máu phế mạc đông x x     x
4629 4653 An thần phẫu thuật nội soi lấy máu tụ x x     x
4630 4654 An thần phẫu thuật nội soi lấy nhân đệm cốt sống lưng qua lỗ liên hợp x x     x
4631 4655 An thần phẫu thuật nội soi lấy nhân đệm cột sống sống lưng qua đường liên bản sống x x     x
4632 4656 An thần phẫu thuật nội soi lấy sỏi đường mật trong và ngoài gan có dẫn lưu Kehr x x     x
4633 4657 An thần phẫu thuật nội soi lấy sỏi niệu quản  x x     x
4634 4658 An thần phẫu thuật nội soi lấy sỏi OMC có dẫn lưu Kehr   x     x
4635 4660 An thần phẫu thuật nội soi lấy u não thất x x     x
4636 4664 An thần phẫu thuật nội soi lấy u thành ngực x x     x
4637 4665 An thần phẫu thuật nội soi lấy u vùng bản lề chẫm cổ qua miệng x x     x
4638 4666 An thần phẫu thuật nội soi lấy u x x     x
4639 4667 An thần phẫu thuật nội soi lồng ngực cầm máu x x     x
4640 4668 An thần phẫu thuật nội soi lồng ngực cắt 1 phổi x x     x
4641 4669 An thần phẫu thuật nội soi lồng ngực lấy máu tụ, cầm máu x x     x
4642 4670 An thần phẫu thuật nội soi lồng ngực sinh thiết chẩn đoán x x     x
4643 4671 An thần phẫu thuật nội soi lồng ngực xử trí tràn máu, tràn khí màng phổi x x x   x
4644 4672 An thần phẫu thuật nội soi mở cửa sổ màng tim – màng phổi x x     x
4645 4673 An thần phẫu thuật nội soi mở hồi tràng/hỗng tràng ra da x x     x
4646 4674 An thần phẫu thuật nội soi mở ống mật chủ lấy sỏi + cắt gan thùy trái x x     x
4647 4675 An thần phẫu thuật nội soi mở ống mật chủ lấy sỏi + cắt túi mật x x     x
4648 4676 An thần phẫu thuật nội soi mở ống mật chủ lấy sỏi + nối ống mật chủ-hỗng tràng x x     x
4649 4677 An thần phẫu thuật nội soi mở ống mật chủ lấy sỏi x x     x
4650 4678 An thần phẫu thuật nội soi mở ruột lấy dị vật   x     x
4651 4679 An thần phẫu thuật nội soi mở ruột non ra da x x     x
4652 4680 An thần phẫu thuật nội soi mở sàng hàm x x     x
4653 4681 An thần phẫu thuật nội soi mở thông dạ dày  x x     x
4654 4682 An thần phẫu thuật nội soi mở túi mật ra da x x x   x
4655 4683 An thần phẫu thuật nội soi mũi xoang điều trị gãy xương hàm mặt x x     x
4656 4684 An thần phẫu thuật nội soi nang thận qua phúc mạc  x x     x
4657 4685 An thần phẫu thuật nội soi nang thận sau phúc mạc  x x     x
4658 4686 An thần phẫu thuật nội soi nối dạ dày-hỗng tràng x x     x
4659 4687 An thần phẫu thuật nội soi nối dạ dày-hỗng tràng, nối túi mật-hỗng tràng x x     x
4660 4688 An thần phẫu thuật nội soi nối nang tụy- dạ dày điều trị nang giả tụy x x     x
4661 4689 An thần phẫu thuật nội soi nối nang tụy-hỗng tràng x x     x
4662 4690 An thần phẫu thuật nội soi nối OMC-tá tràng x x     x
4663 4691 An thần phẫu thuật nội soi nối ống gan chung-hỗng tràng x x     x
4664 4692 An thần phẫu thuật nội soi nối ống mật chủ-hỗng tràng x x     x
4665 4693 An thần phẫu thuật nội soi nối tắt đại tràng-đại tràng x x     x
4666 4694 An thần phẫu thuật nội soi nối tắt hồi tràng-đại tràng ngang x x     x
4667 4695 An thần phẫu thuật nội soi nối tắt ruột non-ruột non x x     x
4668 4696 An thần phẫu thuật nội soi nối tắt thực quản-dạ dày bằng đại tràng x x     x
4669 4697 An thần phẫu thuật nội soi nối túi mật-hỗng tràng x x     x
4670 4698 An thần phẫu thuật nội soi nối vòi tử cung x x     x
4671 4699 An thần phẫu thuật nội soi ổ bụng chuẩn đoán x x     x
4672 4700 An thần phẫu thuật nội soi ổ bụng lấy dụng cụ tránh thai x x     x
4673 4701 An thần phẫu thuật nội soi ổ bụng lấy sỏi bể thận x x     x
4674 4702 An thần phẫu thuật nội soi phá nang màng nhện dịch não tủy x x     x
4675 4703 An thần phẫu thuật nội soi phá thông sàn não thất III x x     x
4676 4704 An thần phẫu thuật nội soi phá thông sàn não thất và sinh thiết u não não thất x x     x
4677 4705 An thần phẫu thuật nội soi phình đại tràng bẩm sinh x x     x
4678 4706 An thần phẫu thuật nội soi phình động mạch chủ bụng x x     x
4679 4707 An thần phẫu thuật nội soi phục hồi thành bụng x x     x
4680 4708 An thần phẫu thuật nội soi qua dạ dày cắt polyp dạ dày x x     x
4681 4709 An thần phẫu thuật nội soi Robotigae x x     x
4682 4710 An thần phẫu thuật nội soi rửa bụng, dẫn lưu x x     x
4683 4711 An thần phẫu thuật nội soi sau phúc mạc lấy sỏi bể thận x x     x
4684 4712 An thần phẫu thuật nội soi sau phúc mạc lấy sỏi niệu quản x x     x
4685 4713 An thần phẫu thuật nội soi sinh thiết hạch ổ bụng x x     x
4686 4714 An thần phẫu thuật nội soi sinh thiết u não thất x x     x
4687 4715 An thần phẫu thuật nội soi sửa van hai lá  x x     x
4688 4716 An thần phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo sau) x x     x
4689 4717 An thần phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước bằng gân bánh chè tự thân x x     x
4690 4718 An thần phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước bằng gân chân ngỗng x x x     x
4691 4719 An thần phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước bằng gân tứ đầu x x     x
4692 4720 An thần phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước bằng kỹ thuật hai bó  x x     x
4693 4721 An thần phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng quạ đòn  x x     x
4694 4722 An thần phẫu thuật nội soi tái tạo lại dây chằng chéo sau x x     x
4695 4723 An thần phẫu thuật nội soi tái tạo lại dây chằng chéo trước x x     x
4696 4724 An thần phẫu thuật nội soi tán sỏi trong phẫu thuật nội soi đường mật và tán sỏi qua đường hầm Kehr x x     x
4697 4725 An thần phẫu thuật nội soi tán sỏi, dẫn lưu đường mật qua da dưới ECHO x x     x
4698 4726 An thần phẫu thuật nội soi tạo hình cống não x x     x
4699 4727 An thần phẫu thuật nội soi tạo hình khúc nối niệu quản - bể thận x x     x
4700 4728 An thần phẫu thuật nội soi tạo hình mỏm cùng vai x x     x
4701 4729 An thần phẫu thuật nội soi tạo hình niệu quản x x     x
4702 4730 An thần phẫu thuật nội soi tạo hình tâm vị kiểu Dor x x     x
4703 4731 An thần phẫu thuật nội soi tạo hình tâm vị kiểu Lortat-Jacob x x     x
4704 4732 An thần phẫu thuật nội soi tạo hình tâm vị kiểu Nissen x x     x
4705 4733 An thần phẫu thuật nội soi tạo hình tâm vị kiểu Toupet x x     x
4706 4734 An thần phẫu thuật nội soi tạo hình thực quản x x     x
4707 4735 An thần phẫu thuật nội soi thắt động mạch gan điều trị ung thư gan/vết thương gan x x     x
4708 4736 An thần phẫu thuật nội soi thắt động mạch hàm trong x x     x
4709 4737 An thần phẫu thuật nội soi thắt ống ngực (điều trỡ dò bạch huyết) x x     x
4710 4738 An thần phẫu thuật nội soi thắt tuần hoàn bàng hệ x x     x
4711 4739 An thần phẫu thuật nội soi thay van hai lá x x     x
4712 4740 An thần phẫu thuật nội soi treo thận để điều trị sa thận x x     x
4713 4741 An thần phẫu thuật nội soi tuỷ sống x x     x
4714 4742 An thần phẫu thuật nội soi tuyến yên qua đường xương bướm x x     x
4715 4743 An thần phẫu thuật nội soi u buồng trứng trên bệnh nhân có thai x x     x
4716 4744 An thần phẫu thuật nội soi u mạc treo x x     x
4717 4745 An thần phẫu thuật nội soi u nang buồng trứng x x     x
4718 4746 An thần phẫu thuật nội soi viêm phần phụ x x     x
4719 4747 An thần phẫu thuật nội soi vỡ đại tràng x x     x
4720 4748 An thần phẫu thuật nội soi vùng nền sọ x x     x
4721 4749 An thần phẫu thuật nội soi xẻ sa lồi lỗ niệu quản x x     x
4722 4750 An thần phẫu thuật nội soi xoang bướm - trán x x     x
4723 4751 An thần phẫu thuật nội soi xử lý viêm phúc mạc tiểu khung x x     x
4724 4752 An thần rút sonde JJ do nơi khác đặt hoặc thay sonde JJ tại khoa x x x   x
4725 4753 An thần sau phẫu thuật bắc cầu động mạch vành /Phẫu thuật nội soi lấy tĩnh mạch hiển  x x     x
4726 4754 An thần sau phẫu thuật bắc cầu động mạch vành có hay không dùng tim phổi nhân tạo  x x     x
4727 4755 An thần sau phẫu thuật bắc cầu động mạch vành/Phẫu thuật nội soi lấy động mạch quay x x     x
4728 4756 An thần sau phẫu thuật bắc cầu động mạch vành/Phẫu thuật nội soi lấy động mạch ngực trong  x x     x
4729 4757 An thần sau phẫu thuật bắc cầu động mạch vành/Phẫu thuật nội soi lấy tĩnh mạch hiển và động mạch quay x x     x
4730 4758 An thần sau phẫu thuật bắc cầu động mạch/Phẫu thuật nội soi lấy tĩnh mạch hiển x x     x
4731 4759 An thần sau phẫu thuật bắc cầu mạch vành có đặt bóng dội ngược động mạch chủ x x     x
4732 4760 An thần sau phẫu thuật chấn thương không sốc hoặc sốc nhẹ  x x x   x
4733 4761 An thần sau phẫu thuật chấn thương sọ não x x     x
4734 4762 An thần sau phẫu thuật điều trị bệnh còn ống động mạch ở trẻ lớn và người lớn x x     x
4735 4763 An thần sau phẫu thuật lấy máu tụ dưới màng cứng cấp tính  x x     x
4736 4764 An thần sau phẫu thuật lấy máu tụ ngoài mầng cứng dưới lều tiểu não (hố sau)   x x     x
4737 4765 An thần sau phẫu thuật lấy máu tụ ngoài màng cứng nhiều vị trí trên lều và/hoặc dưới lều tiểu não  x x     x
4738 4766 An thần sau phẫu thuật lấy máu tụ ngoài màng cứng trên lều tiểu não  x x     x
4739 4767 An thần sau phẫu thuật lấy máu tụ quanh ổ mắt sau CTSN  x x     x
4740 4768 An thần sau phẫu thuật lấy máu tụ trong não thất  x x     x
4741 4769 An thần sau phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân Basedow x x     x
4742 4770 An thần sau phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân đa chấn thương x x x   x
4743 4771 An thần sau phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân động kinh + tiền sử động kinh x x     x
4744 4772 An thần tán sỏi qua da bằng laser x x     x
4745 4773 An thần tán sỏi qua da bằng siêu âm x x     x
4746 4774 An thần tán sỏi qua da bằng xung hơi x x     x
4747 4775 An thần tán sỏi thận qua da  x x     x
4748 4776 An thần thông tim chẩn đoán và điều trị các bệnh lí tim và mạch ở trẻ em x x     x
4749 4777 An thần trung phẫu ngực ở trẻ em x x     x

 

(Lượt đọc: 2308)

Tin tức liên quan

 • Quảng cáo
  • Banner đại hội đảng PC
 • Cấp cứu 115
 • Đường dây nóng
 • Khuyến cáo phòng chống bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona
 • Học tập làm theo lời bác
 • Chương trình mục tiêu quốc gia
 • Đại hội đảng
 • Lịch công tác
 • Hình ảnh hoạt động
 • Câu lạc bộ Tim mạch
 • Câu lạc bộ Tiểu đường
 • Câu lạc bộ Hen - COPD
 • Liên kết web
  • Bộ Y Tế
  • Bất Động Sản
  • Báo Quảng Ninh
  • Sở Y tế Quảng Ninh
  • Báo cáo hoạt động khám chữa bệnh
  • Bệnh viện Bãi Cháy
  • Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh
  • CDC
  • Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
  • Bệnh viện Cẩm phả
  • Bệnh viện Đa khoa khuc vực Cẩm phả
  • Bệnh viện Lao và phổi
  • Bệnh viện Phục hồi chức năng Quảng Ninh
  • Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí
  • Bệnh viện Y dược cổ truyền Quảng Ninh
  • Trung tâm y tế Hạ Long
  • Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ
  • Trung tâm Y tế huyện Bình Liêu
  • Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà
  • Trung tâm Y tế huyện Hải Hà
  • Trung tâm Y tế huyện Hoành Bồ
  • Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên
  • Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn
  • Trung tâm Y tế Thành phố Cẩm Phả
  • Trung tâm Y tế Thành phố Móng Cái
  • Trung tâm Y tế Thành phố Uông Bí
  • Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều
  • Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên
  • Bệnh viện 108
  • Trung tâm DI & ADR quốc gia
  • Bệnh viện Bạch Mai
  • Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ
  • Bệnh viện Việt Đức
  • Sở Y tế tỉnh Phú Thọ
  • Bất động sản Việt Nam